Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.bip.raszkow.pl

Urząd Gminy i Miasta Raszków (w skrócie UGiM Raszków) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-31.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-07-31.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: .

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-14.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Pluta, kancelaria@raszkow.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 734 35 10 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy i Miasta Raszków

RYNEK 32, 63-440 RASZKÓW
63-440 RASZKÓW

Dostępność wejścia

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony północnej Rynku. Do drzwi wejściowych wprost z parkingu prowadzi łagodny podjazd oraz niskie trzy stopniowe schody po obu stronach podjazdu dla osób nie korzystających z podjazdu. Tuż przy podjeździe wyznaczono miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. Drewniane dwu skrzydłowe drzwi wejściowe nie posiadają udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wchodząc do budynku osoba z niepełnosprawnością ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem Sekretariatu za pomocą wideodomofonu lub dzwonka, które zlokalizowane są przed wejściem głównym, po lewej stronie drzwi, na ścianie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Dostępność parkingu

Przy budynku od strony wejścia głównego wyznaczono ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. W przypadku pełnego obłożenia miejsc można skorzystać z placu za budynkiem, na którym jest również dozwolone parkowanie.

Do budynku prowadzą utwardzone dojścia. Brak utrudnień z wjazdem wózka z miejsca parkingowego na dojście prowadzące do budynku.

Dostępność budynku


Na parterze budynku, obok drzwi wejściowych, po lewej stronie, na ścianie znajduje się tablica informacyjna z wizualnym rozkładem pomieszczeń. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na kondygnacji 0.

Dostępność na wyższe kondygnacje zapewniona jest wyłącznie przez schody tradycyjne z poręczą. Budynek nie jest wyposażony w windę ani schody automatyczne.

Na kondygnacji 0 przed schodami po lewej stronie korytarza znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostęp alternatywny

Budynek nie jest wyposażony w windę ani w schody automatyczne - w związku z powyższym Urząd Gminy i Miasta Raszków zapewnia dostęp alternatywny dla osób ze szczególnymi potrzebami. W tym celu Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podjął Zarządzenie Nr 0050.744.2021 z dnia 16.03.2021 r. wprowadzające Procedury zapewnienia dostępu alternatywnego dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków. Procedury te określają sposób postępowania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Raszków w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami - interesantów Urzędu.
Każdy pracownik Urzędu Gminy i Miasta Raszków niezależnie od niniejszych Procedur ma obowiązek udzielenia wszelkiej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami przebywającymi na terenie siedziby Urzędu.

Obsługa osób ze szczególnymi potrzebami odbywa się w Strefie Obsługi Interesanta (pokój Nr 6 ), która znajduje się na kondygnacji 0 budynku Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

Przed wejściem do budynku przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek i wideodomofon, który umożliwia kontakt osoby ze szczególnymi potrzebami z Pracownikiem Obsługi Sekretariatu.

Pracownik Obsługi Sekretariatu widząc osobę ze szczególnymi potrzebami, która przybyła do Urzędu Gminy i Miasta Raszków lub zwróciła się do niego o pomoc, przeprowadza wstępną rozmowę w celu ustalenia charakteru sprawy, którą ta osoba chce załatwić w Urzędzie i kieruje daną osobę do strefy Obsługi Interesanta (pokój Nr 6 - kondygnacja 0).

Następnie zawiadamia właściwego do załatwienia sprawy pracownika. Dana osoba przechodzi do Strefy Obsługi Interesanta w celu załatwienia sprawy.

Po zakończeniu obsługi pracownik Urzędu Gminy i Miasta Raszków służy pomocą osobie ze szczególnymi potrzebami w opuszczeniu budynku Urzędu.

W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności cyfrowej strony internetowej Gminy i Miasta Raszków oraz BIP Gminy i Miasta Raszków zapewnia się alternatywny sposób dostępu, który polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

- strona internetowa Gminy i Miasta Raszków - kontakt Informatyk Urzędu Gminy i Miasta Raszków tel. 730 315 373, e-mail: informatyk@raszkow.pl lub Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta Raszków 62 734 35 10, e-mail: kancelaria@raszkow.pl.

- BIP Gminy i Miasta Raszków - kontakt Informatyk Urzędu Gminy i Miasta Raszków, tel. 730 315 373, e-mail: informatyk@raszkow.pl lub Sekretariat Urzędu Gminy i Miasta Raszków 62 734 35 10, e-mail: kancelaria@raszkow.pl.

- adres siedziby: Urząd Gminy i Miasta Raszków, 63-440 Raszków, ul. Rynek 32, tel. 62 734 35 10.

Do załatwienia spraw w okresie epidemii zastosowanie mają również przepisy prawa oraz Zarządzenia wydanie przez Burmistrza Gminy i Miasta Raszków w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków oraz w sprawie zasad bezpośredniego przyjmowania interesantów w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Urzędu zlokalizowanej na wyższych kondygnacjach istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić do dowolnego pracownika Urzędu.

Przybysławice 42, 63-440 Raszków.

Dostępność wejścia


Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ulicy. Prowadzą do niego schody tradycyjne z poręczami po obu stronach. W szycie budynku znajduje się podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz winda automatyczna.

Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.
Przy ogólnodostępnym wejściu do budynku znajduje się przycisk przywołania pracownika Urzędu. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do dowolnego pracownika Urzędu.

Dostępność parkingu


Przy budynku Urzędu w Przybysławicach nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku prowadzą utwardzone dojścia.

Dostępność budynku


Dostępność na wyższe kondygnacje zapewniona została przez windę osobową z informacją głosową.

Przyciski na tablicy przyzywowej windy posiadają oznaczenia dogodne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W przypadku niemożności samodzielnego dotarcia do danej komórki Urzędu zlokalizowanej na wyższych kondygnacjach istnieje możliwość zejścia pracownika lub uzyskania pomocy w doprowadzeniu na daną kondygnację. Celem uzyskania pomocy należy zgłosić się do dowolnego pracownika Urzędu.

Dostępność informacyjno - komunikacyjna

Budynek Urzędu ul. Rynek 32, 63-440 Raszków

Osoby niesłyszące przy załatwieniu spraw w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego na język polski i z języka polskiego na język migowy poprzez system Wideotłumacza. Urząd Gminy i Miasta Raszków realizuje obsługę osób niesłyszących poprzez usługę wideo połączenia w formie on-line, dzięki której w godzinach pracy Urzędu Gminy i Miasta Raszków można skontaktować się z tłumaczem języka migowego. Usługa ta jest bezpłatna dla osób niesłyszących i głuchych. Stanowisko to znajduję się w Strefie Obsługi Interesanta (pokój Nr 6 - kondygnacja 0).

W Strefie Obsługi Interesanta, która znajduje się na kondygnacji 0 (pokój Nr 6) istnieje możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej.

Aby skutecznie kontaktować się z naszym Urzędem osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

napisać pismo/ złożyć wniosek na adres:
Urząd Gminy i Miasta Raszków
ul. Rynek 32
63-440 Raszków
wysłać email: kancelaria@raszkow.pl
przesłać pismo w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ( /umigraszkow/skrytka)
wysłać faks na nr: +48 62 735 05 65
skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na nr telefonu: +48 62 734 35 10.

Budynek Urzędu - Przybysławice 42, 63-440 RaszkówAby skutecznie kontaktować się z naszym Urzędem osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

napisać pismo/ złożyć wniosek na adres:
Urząd Gminy i Miasta Raszków
ul. Rynek 32
63-440 Raszków
wysłać email: kancelaria@raszkow.pl
przesłać pismo w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ( /umigraszkow/skrytka)
wysłać faks na nr: +48 62 735 05 65
skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na nr telefonu:+48 62 734 35 10.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

  • Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): https://www.bip.raszkow.pl/tekst-etr.html
  • Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM): https://www.bip.raszkow.pl/informacja-w-jezyku-migowym.html
  • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: https://www.bip.raszkow.pl/raport.html