Dokumenty strategiczne

  1. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Raszków na Lata 2017-2023
  2. Uchwała w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
  3. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy i Miasta Raszków
  4. Projekt założeń w zaopatrzenie w ciepło i energie
  5. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Raszków
  6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raszków dla obszaru wsi Radłów.
  7. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY I MIASTA RASZKÓW