FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się  bezskuteczna. 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 

 • do ukończenia 18 roku życia albo do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;

   

 • bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

   

Alimentów z Funduszu Alimentacyjnego nie otrzyma osoba, która:

 

 1. została umieszczona w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie (tj. w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, w szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej  nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub jeśli pozostaje pod opieką rodziny zastępczej

   

 2. zawarła związek małżeński

   

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,00 zł.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00  zł.

 

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900,00 zł. o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

 

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z powyższą zasadą, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

 

Wnioski na dany okres świadczeniowy należy złożyć w terminie:

 

 • od 1 lipca – wnioski składane drogą elektroniczną

   

 • od 1 sierpnia – wnioski składane osobiście lub listownie

   

Termin rozpatrzenia wniosku o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego jest zależny od tego, kiedy dany wniosek został złożony. Terminy wyglądają następująco:

 

 • złożony do 31 sierpnia, rozpatrzony do 31 października

   

 • złożony we wrześniu, rozpatrzony do 30 listopada

   

 • złożony w październiku, rozpatrzony do 31 grudnia

   

 • złożony w listopadzie, rozpatrzony do 31 stycznia następnego roku

   

 • złożony od 1 grudnia do 31 stycznia kolejnego roku, rozpatrzony do 28 lutego

   

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

 

Do wniosku o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:

 

 1. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30 e i art.

   

 2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

   

3.      zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń:
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowania egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,    
- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
- orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
- zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
- informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania   dłużnika alimentacyjnego za granicą,         
- inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z Funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

 

 

 

 

 

>> DOKUMENTY DO POBRANIA