Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach dotyczących środowiska

Wyszukiwanie kart informacyjnych        Podstawowe informacje o Wykazie 

Karty typu A

wnioski o wydanie decyzji
wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
wnioski o ustalenie programu dostosowawczego
 

Karty typu B

decyzje i postanowienia
wskazania lokalizacyjne
 

Karty typu C

projekty: polityk, strategii, planów lub programów

 

Karty typu D


polityki, strategie, plany lub programy

 

Karty typu E

raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
analizy porealizacyjne
przeglądy ekologiczne
raporty o bezpieczeństwie
dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
 

Karty typu F

prognozy na środowisko
dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
opracowania ekofizjograficzne
rejestry substancji niebezpiecznych
wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
rejestry poważnych awarii
 

Karty typu G

wykazy zawierające informacje i dane o zakresi korzystania ze środowiska

 

Karty typu H

zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

 

Karty typu I

inne dokumenty