UCHWAŁY DOTYCZĄCE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

 1. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpad
 2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Raszków
 3. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowaie odpadami komunalnymi (2020)
 4. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami (2020)
 5. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 6. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty
 7. UCHWAŁA NR XLII/339/2018 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za
 8. UCHWAŁA NR XLII/338/2018 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 17 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Raszków”.
 9. UCHWAŁA NR XXIX/236/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
 10. UCHWAŁA NR XXIX/235/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Uchwała Nr XV/115/2016 z dnia 24 lutego 2016r.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi OBOWIĄZUJĄCA
 12. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpad
 13. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Raszków - obowiązujący
 14. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Raszków
 15. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 16. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
 18. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowan