Ogłoszenia urzędu

 1. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
 2. Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do sprzedaży , położone w obrębie Sulisław + wykaz
 3. STAROSTA OSTROWSKI PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 4. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. udzielenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego
 5. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego dot. inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Krotoszyn - Ostrów Wielkopolski wraz z obiektami mostowymi
 6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Raszków w 2024 roku
 7. Wyniki nieograniczonego przetargu ustnego na wydzierżawienie nieruchomości, położonej w Bieganinie, gm. Raszków
 8. Zestawienie złożonych ofert i informacja o wynikach postępowania - " Konserwacja i restauracja wnętrza zabytkowego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie"
 9. Zestawienie złożonych ofert do postępowania dot. "Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach ruchomych stanowiących wystrój i wyposażenie kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Raszkowie
 10. OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2024 r. na obszarze województwa wielkopolskiego
 11. OBWIESZCZENIE o terminie polowania zbiorowego
 12. Informacja o wyniku postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości
 13. Burmistrz podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 6 grudnia 2023 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia
 14. ZARZĄDZENIE Nr 621/2023 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
 15. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2024 roku
 16. OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW DLA ZADANIA PN.: "KONSERWACJA I RESTAURACJA WNĘTRZA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW. W RASZKOWIE"
 17. OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW DLA ZADANIA PN.: "PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY ZABYTKACH RUCHOMYCH STANOWIĄCYCH WYSTRÓJ I WYPOSAŻENIE KOŚCIOŁA P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW. W RASZKOWIE".
 18. Informacja o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości z dnia 24.11.2023r.
 19. OBWIESZCZENIE o terminie polowania zbiorowego.
 20. OBWIESZCZENIE o terminie polowania zbiorowego
 21. OBWIESZCZENIE o terminie polowania zbiorowego
 22. OBWIESZCZENIE o terminie polowania zbiorowego
 23. OBWIESZCZENIE o terminie polowania zbiorowego
 24. OBWIESZCZENIE o terminie polowania zbiorowego
 25. OBWIESZCZENIE o terminie polowania zbiorowego
 26. Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, poł. w Drogosławiu i Bieganinie
 27. OBWIESZCZENIE o terminie polowania zbiorowego
 28. Ogłoszenie postępowania zakupowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla zadania pn.: „Renowacja zabytkowego obrazu Św. Józefa w Kościele p.w. Św. Wojciecha w Jankowie Zaleśnym".
 29. Ogłoszenie postępowania zakupowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla zadnia pn.: „Renowacja zabytków ruchomych w Kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pogrzybowie oraz czterech nagrobków na cmentarzu przykościelnym oraz parafialny
 30. Ogłoszenie postępowania zakupowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla zadnia pn.: „Renowacja zabytkowego prospektu organowego w Kościele p.w. św. Mikołaja i Matki Boskiej Szkaplerznej w Korytach”
 31. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2030”
 32. Informacja o wynikach przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości.
 33. OBWIESZCZENIE o terminie polowania zbiorowego
 34. PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ"
 35. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 23 sierpnia 2023 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący zabudowaną nieruchomość przezna
 36. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do konsultacji społecznych "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2026 z perspektywą do roku 2029"
 37. INFORMACJA o wyniku przetargu z dnia 14.07.2023 r. na sprzedaż działki nr 418/1 obręb Rąbczyn
 38. Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Raszków na lata 2023-2030
 39. Informacja Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej
 40. INFORMACJA o wynikach II przetargów z dnia 26.05.2023 r. na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach Skrzebowa i Sulisław
 41. Gmina i Miasto Raszków ogłasza sprzedaż końcową węgla
 42. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 17 maja 2023 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży, położoną w obrębie Drog
 43. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego nr 451
 44. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 10 maja 2023 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży, położoną w obrębie Moszcz
 45. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Raszków w 2023 roku
 46. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie tut. Urzędu od dnia 05.04.2023 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomość przeznaczoną do wydzierżawienia, położoną w miejscowości Raszków.
 47. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków informuje, że do publicznego wglądu został wyłożony na okres od dnia 28.03.2023 r. do dnia 28.04.2023 r. protokół inwentaryzacujny obejmujący nieruchomość położoną w obrębie Głogowa, podlegającą komunalizacji
 48. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 22 marca 2023 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży, stanowiącą działkę nr 4
 49. INFORMACJA o wynikach przetargów z dnia 10.03.2023 r. na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach Skrzebowa i Sulisław
 50. Rządowy Program Odbudowy Zabytków
 51. Informacja w zakresie przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz ocena okresowa jakości wody.
 52. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 11 stycznia 2023 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomości przeznaczone do użyczenia, położone w miejscowo
 53. Informacja o przystąpieniu do programu zakupu paliwa stałego
 54. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodów łowieckich 473 Teresiny oraz 474 Baszków
 55. Informacja w zakresie przydatności wody do spożycia przez ludzi oraz ocena okresowa jakości wody. .
 56. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 57. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodów łowieckich 473 Teresiny oraz 474 Baszków
 58. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodów łowieckich 473 Teresiny oraz 474 Baszków
 59. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - "Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Krotoszyn - Ostrów Wielkopolski wraz z obiektami mostowymi.
 60. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 7 grudnia 2022 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, położone w miejscowośc
 61. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego nr 449
 62. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W SPRAWIE ZAKUPU WĘGLA NA POTRZEBY ZAKUPÓW PREFERENCYJNYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE W GOPODARSTWACH DOMOWYCH
 63. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodów łowieckich 473 Teresiny oraz 474 Baszków
 64. Gmina przystępuje do programu zakupu paliw stałych.
 65. Obwieszczenie o terminie polowannia zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego nr 450, dzierżawionego przez Koło Łowieckie nr 10 "Zalesie"
 66. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego organizowanego przez Koło Łowieckie nr 8 "Klub Myśliwski"
 67. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego 473 Teresiny oraz 474 Baszków
 68. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego nr 108 i 404, dzierżawionego przez Koło Łowieckie nr 6 "Nemrod"
 69. INFORMACJA o wyniku przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Korytnicy (działka nr 277) i Moszczance (działka nr 371/3)
 70. Informacja w zakresie przydatności wody do spożycia przez ludzi.
 71. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie tut. Urzędu od dnia 07.09.2022 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia
 72. INFORMACJA o wyniku II przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, połozonej w Drogosławiu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 80/3
 73. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego nr 402, dzierżawionego przez Koło Łowieckie nr 22 " Bażant"
 74. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego nr 449, dzierżawionego przez Koło Łowieckie nr 10 " Zalesie"
 75. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 24 sierpnia 2022 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomość przeznaczoną do zamiany, położoną w miejscowośc
 76. Informacja w zakresie przydatności wody do spożycia przez ludzi.
 77. INFORMACJA o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Moszczance
 78. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Moszczance
 79. INFORMACJA o wynikach przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Korytnicy i Moszczance
 80. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o wniesieniu odwołania od decyzji nr 59/22 (znak: IR-V.7840.1.2022.3) pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na: Budowie drugiego toru napowietrznej linii elektroenerg
 81. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 27 kwietnia 2022 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, położone w miejscow
 82. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na: Budowie drugiego toru napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrów - Kromolice w
 83. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 30 marca 2022 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, położone w miejscowości
 84. I N F O R M A C J A o wyniku przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomści, położonej w Drogosławiu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka: nr 80/3
 85. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 2 marca 2022 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, położone w miejsco
 86. OCENA ROCZNA I OKRESOWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA.
 87. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 16 lutego 2022 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, położone w miejsc
 88. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na: Budowie drugiego toru napowietrznej linii ele
 89. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego - obwód 473 Teresiny oraz 474 Baszków
 90. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego - obwód 473 Teresiny oraz 474 Baszków
 91. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 8 grudnia 2021 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, położone w miej
 92. OBWIESZCZENIE o wniesieniu odwołania od decyzji Wojewody Wielkopolskiego.
 93. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego - obwód 473 Teresiny oraz 474 Baszków
 94. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego - obwód 473 Teresiny oraz 474 Baszków
 95. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego - Koło Łowieckie nr 8
 96. Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej.
 97. OBWIESZCZENIE o terminie polowania zbiorowego
 98. Burmistrz Gminy i Miasta Raszków podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 27 października 2021 r. na okres 21 dni zostaną wywieszone wykazy, obejmujące nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, położone
 99. Obwieszczenie o terminie polowania zbiorowego - Koło Łowieckie nr 6 Nemrod
1 2 3