Podstawy prawne działania Rady Gminy i Miasta Raszków

 

Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), statut Gminy i Miasta Raszków oraz inne ustawy szczególne.

 

Zadania i kompetencje

 

Do zadań rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznych zadań rady gminy należy:

 1. uchwalanie statutu gminy,

 2. ustalanie wynagrodzenia wójta, decydowanie o kierunkach jego działania oraz zapoznawanie się ze sprawozdaniami z jego działalności,

 3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, będącego głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy – na wniosek wójta,

 4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

 5. uchwalanie programów gospodarczych,

 6. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

 8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

 9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

  1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

  2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

  6. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

  7. określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

  8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

  9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

 10. określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

 11. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

 12. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

 13. podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

 14. podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

 15. podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

 16. nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

 17. decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.