Urząd Stanu Cywilnego

 1. Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego w państwach spoza Unii Europejskiej
 2. Zmiana nazwiska po rozwodzie
 3. Zmiana imienia lub nazwiska
 4. Zaświadczenie o stanie cywilnym
 5. Zaświadczenie (do ślubu konkordatowego) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 6. Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego
 7. Udostępnienie aktu stanu cywilnego celem wykonania fotokopii oraz skorowidzów alfabetycznych aktów zgonu celem przeglądania, osobom uprawnionym do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego
 8. Uznanie orzeczenia zagranicznego dotyczącego rozwiązania małżeństwa przez rozwód wydanego na terenie Unii Europejskiej.
 9. Uznanie ojcostwa jednocześnie ze zgłoszeniem urodzenia/uznanie dziecka poczętego
 10. Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu
 11. Nadanie medalu "Za długoletnie pożycie małżeńskie"
 12. Zmiana imienia (imion) dziecka
 13. Odtworzenie zaginionego lub zniszczonego aktu
 14. Uzupełnienie aktów
 15. Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 16. Decyzja wpisująca akt stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg
 17. Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska
 18. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem 1 miesiąca
 19. Zawarcie związku przed duchownym ze skutkami cywilnymi
 20. Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC
 21. Oświadczenie o zmianie imion dziecka
 22. Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki
 23. Uznanie ojcostwa dziecka urodzonego w latach ubiegłych
 24. Decyzja dotycząca rejestracji urodzenia, małżeństwa i zgonu, które miało miejsce poza granicami naszego kraju i nie zostało to z
 25. Odpis aktu stanu cywilnego
 26. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
 27. Sporządzanie aktu zgonu
 28. Zgłoszenie urodzenia dziecka
 29. Urząd Stanu Cywilnego