Odpady przyjmowane bezpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Moszczanka 92a, 63-440 Raszków

 

tel. 727-793-526

 

Odpady są przyjmowane w dniach:

 

środa: 12:00 do16:00

 

sobota: 8:00 do 14:00

 

wykaz odpadów przyjmowanych w PSZOK:

 

- papier

 

- metale

 

- tworzywo sztuczne

 

- szkło

 

- bioodpady

 

- odpady opakowaniowe wielomateriałowe

 

- odpady niebezpieczne,

 

- przeterminowane leki i chemikalia

 

- igły i strzykawki

 

- zużyte baterie i akumulatory

 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe

 

- odpady budowlane i rozbiórkowe (do 1,70 Mg)

- zużyte opony (od samochodów i jednośladów w ilości 5 szt./rok) 

 

 

 

Na odpady budowlane i rozbiórkowe w większej ilości należy zamówić odrębny kontener na własny koszt. Gmina nie zabiera odpadów niekomunalnych, w tym części z rozbiórki samochodów. Odpady te należy przekazywać warsztatom samochodowym lub do punktów demontażu samochodów.

 

 

 

Link do PSZOK http://zgkraszkow.pl/pszok/