Urząd Gminy i Miasta Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków

 ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referent ds. księgowości budżetowej

w Referacie Finansowo-Podatkowym w Urzędzie Gminy i Miasta w Raszkowie

 

 

1. Wymagania kwalifikacyjne:

a)    posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej oraz obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b)   wykształcenie średnie;

c)    staż pracy – nie wymagany;

d)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

e)   osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

f)     nieposzlakowana opinia.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

a)   znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o rachunkowości, o dochodach jednostek samorządowych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przepisów rozporządzenia sprawie: sprawozdawczości budżetowej, w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

b)   dobra obsługa programów MS Office: Word, Excel, Outlook,

c)    umiejętność stosowania prawa w praktyce,

d)   sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność, obowiązkowość, dyspozycyjność, terminowość.

 

Szczegóły w załączniku.