Zarządzenie  Nr 0050.741.2021

Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

z dnia 9 marca 2021 roku

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę i Miasto Raszków.

 

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 910 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 roku poz. 1597 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1. Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora:

 

  • Szkoły Podstawowej im. Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zaleśnym, Janków Zaleśny 77, 63-440 Raszków;

 

  • Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie, Pogrzybów 1A, 63-440 Raszków;

 

  • Szkoły Podstawowej w Ligocie, Ligota ul. Kaliska 2, 63-440 Raszków;

 

 

 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

 

§ 3. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Raszków, stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Raszków oaz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków.

 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Raszkowie z siedzibą w Przybysławicach.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

Gminy i Miasta Raszków

/-/ Jacek Bartczak