OGŁOSZENIE

 

       Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.),  podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia  7 grudnia 2022 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, położone w miejscowościach: Sulisław i Skrzebowa.  Opisany wyżej wykaz zostanie również opublikowany na stronie BIP tut. Urzędu (www.raszkow.bip.net.pl) w zakładce: Gmina/Ogłoszenia urzędu.

 

 

Zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Nr 0050.1311.2022 z dnia 02.12.2022 r.

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                     

         1.        Oznaczenie nieruchomości:

 

Nr działki

Powierzchnia

Obręb

Klasoużytek

Księga wieczysta

Rodzaj zbycia

Cena/wartość nieruchomości

133/1

0,0968 ha

Sulisław

RIVa-0,0968 ha  

KW58145/7

Sprzedaż w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 

 47 700,00 zł/netto + podatek VAT

133/2

0,1003 ha

Sulisław

 RIVa-0,1003 ha  

KW58145/7

Sprzedaż w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 

43 500,00 zł/netto  + podatek VAT

133/4

0,1522 ha

Sulisław

RIVa-0,1522 ha

KW58145/7

Sprzedaż w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

66 100,00 zł/netto  + podatek VAT

133/5

0,1523 ha

Sulisław

RIVa-0,1523 ha

KW58145/7

Sprzedaż w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

70 600,00 zł/netto  + podatek VAT

133/6

0,1273 ha

Sulisław

RIVa-0,1273 ha

KW58145/7

Sprzedaż w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

48 600,00 zł/netto  + podatek VAT

214/1

0,0951 ha

Skrzebowa

RIVa-0,0951 ha

KW58153/6

Sprzedaż w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

46 900,00 zł/netto  + podatek VAT

214/2

0,1004 ha

Skrzebowa

RIVa-0,1003 ha

KW58153/6

Sprzedaż w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

49 500,00 zł/netto  + podatek VAT

214/4

0,0902 ha

Skrzebowa

RIVa-0,0902 ha

KW58153/6

Sprzedaż w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

44 500,00 zł/netto  + podatek VAT

214/5

0,0129 ha

Skrzebowa

RIVa-0,0129 ha

KW58153/6

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej

6 400,00 zł/netto  + podatek VAT

  

          2. Opis nieruchomości:

O      Działki nr 133/1, 133/2, 133/4, 133/5 i 133/6 obręb Sulisław są położone w otoczeniu terenów zabudowanych wsi, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej i gruntów rolnych. Działki są użytkowane rolniczo, stanowią teren równy i płaski. W północno-           wschodniej części działki nr 133/2 oraz południowo-zachodniej części działki nr 133/4 zlokalizowana jest linia elektroenergetyczna 15kV wraz z lokalizacją słupa linii na działce nr 133/2. Działki nr 133/1, 133/2, 133/4 i 133/5 mają dojazd od strony północnej z drogi asfaltowej wyposażonej w sieć wodociągową i elektryczną, działka nr 133/6 położona jest przy niezagospodarowanej, wydzielonej na cele drogowe działce gruntu i nie posiada bezpośredniego dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej.

O      Działki nr 214/1, 214/2 i 214/4 obręb Skrzebowa są położone w otoczeniu terenów zabudowanych wsi, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej i gruntów rolnych. Działki są użytkowane rolniczo, stanowią teren równy i płaski. Posiadają dojazd z drogi asfaltowej wyposażonej w sieć wodociągową i elektryczną.

O      Działka nr 214/5 obręb Skrzebowa jest położona w otoczeniu terenów zabudowanych wsi w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej i gruntów rolnych. Przeznaczona do zbycia na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 213 obręb Skrzebowa. Posiada dostęp do drogi asfaltowej wyposażonej w urządzenia infrastruktury technicznej w postaci sieci elektrycznej i wodociągowej.

 

           3. Przeznaczenie w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego gm. Raszków:

O  dz. nr 133/1, 133/2, 133/4, 133/5 i 133/6 znajdują się w terenach zabudowy zagrodowej, mieszkalnictwa jednorodzinnego, usług podstawowych, o symbolu w planie 17.2 MR,MN,U,  

O  dz. nr 214/1, 214/2, 214/4 i 214/5 przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o symbolu w planie B1-MN.

 

      4. Termin zagospodarowania nieruchomości  – nie dotyczy.

      5. Wysokość  stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego  - nie dotyczy .

      6. Wysokość  opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy  – nie dotyczy.     

     7. Termin wnoszenia opłat  - nie dotyczy.

     8. Zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy.

 

    Uwaga!  Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z  2021 roku,  poz. 1899 z późn. zm.), winien złożyć wniosek do tut. Urzędu w terminie   6     tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 7 grudnia 2022 roku na okres 21 dni.