Raszków, dnia 29 sierpnia 2022 roku

RL.6150.1.2.2022

 

 

OBWIESZCZENIE

o terminie polowania zbiorowego

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, działając na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie     ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1173) informuje o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego nr 402, dzierżawionego przez Koło Łowieckie nr 22 „Bażant”

 

Terminy polowania:      03.11.2022  od godziny 8:00

                                      26.11.2022  od godziny 8:00

                                      11.12.2022  od godziny 8:00

20.01.2023  od godziny 8:00

                                      18.02.2023  od godziny 8:00

 Miejsce polowania zbiorowego: obwód łowiecki nr 402

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Raszków oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej  (raszkow.bip.net.pl )

 

                                                        Burmistrz Gminy i Miasta Raszków

/-/ mgr Jacek Bartczak