Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.),  podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 24 sierpnia 2022 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomość przeznaczoną do zamiany, położoną    w miejscowości Głogowa.  Opisany wyżej wykaz zostanie również opublikowany na stronie BIP tut. Urzędu (www.raszkow.bip.net.pl) w zakładce: Gmina/Ogłoszenia urzędu.

 

 

 

Zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Nr 0050.1192.2022 z dnia 18.08.2022 r.

 

 

WYKAZ

 

nieruchomości przeznaczonych do zamiany nieruchomości:

 

 

Nr działki

Powierzchnia

Obręb

Klasoużytek

Księga wieczysta

Rodzaj zbycia

Cena/wartość nieruchomości

6/1

0,0586 ha

Głogowa

B-RIVb -0,0181 ha

RIVa-0,0405 ha

KW85473/3

Zamiana nieruchomości

10 800,00 zł

  

 1. Opis nieruchomości:

O  Działka nr 6/1 obręb Głogowa jest zlokalizowana w pobliżu zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej wsi, w sąsiedztwie gruntów rolnych, leśnych i pojedynczej zabudowy. Działka stanowi wąski pas gruntu. Opisana nieruchomość zagospodarowana jest łącznie z działkami 5/1 i 7/2, i jest zabudowana częścią niewielkiego budynku gospodarczego.

 

      2. Przeznaczenie w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego gm. Raszków:

O  dz. nr 6/1 w części znajduje się w terenach zabudowy zagrodowej, mieszkalnictwa jednorodzinnego o symbolu w planie MR,MN oraz w części znajduje się w terenach rolnych o symbolu w planie RP.

 

3. Termin zagospodarowania nieruchomości  – nie dotyczy.

4. Wysokość  stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego  - nie dotyczy.

5. Wysokość  opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy  – nie dotyczy.

6. Termin wnoszenia opłat  - nie dotyczy.

7. Zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy.

 

Uwaga!  Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z  2021 roku,  poz. 1899 z późn. zm.), winien złożyć wniosek do tut. Urzędu w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 24 sierpnia 2022 roku na okres 21 dni.