Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.),  podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia  7 września 2022 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, położone w miejscowościach: Jaskółki, Głogowa, Grudzielec Nowy, Przybysławice, Moszczanka, Korytnica, Janków Zaleśny i Raszków.  Opisany wyżej wykaz zostanie również opublikowany na stronie BIP tut. Urzędu (www.raszkow.bip.net.pl) w zakładce: Gmina/Ogłoszenia urzędu.

   

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Nr 0050.1209.2022  z  dnia 01.09.2022 r.

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

 1.Z zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Raszków przeznacza się do wydzierżawienia n/w nieruchomości:

Nr działki

Pow. w ha

Położenie

Księga wieczysta

Użytki

Przeznaczenie w  m.p.z.p

Okres dzierżawy

Informacje o przeznaczeniu nieruchomości

Wartość czynszu rocznego

93/8 część

1,1926

Jaskółki

KW65022/1

RIIIb, RIVa, RVI

2.R

2 lata

Przedłużenie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

21,92q

   3 część

0,3300

Głogowa

KW61571/6

RIVa

RP

3 lata

Przedłużenie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

7,26 q

36

0,8500

Grudzielec  Nowy

KW58164/6

RV

RP

3 lata

Przedłużenie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

14,45 q

220/2 część

0,1000

Przybysławice

KW58180/4

RIIIb

MN

3 lata

Przedłużenie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

2,2 q

105 część

1,2000

Moszczanka

KW64957/7

RIVb, RV

MR

3 lata

Przedłużenie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

21,95 q

463

0,5400

Korytnica

KW53103/6

RIIIb

US

3 lata

Przedłużenie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

11,88 q

67/2 część

0,3527

Janków Zaleśny

KW89653/7

RIIIb RIVa

RP

3 lata

Przedłużenie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

10,61q

68/3 część

0,1295

Janków Zaleśny

KW34823/0

RIIIb   RIVa

RP

182

0,2153

Raszków

KW38928/4

PsV

2.Zp

3 lata

Przedłużenie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

1,72q

483/6

część

0,5200

Raszków

KW69092/0

RIIIb  RIVa

2.U

 

3Zp

3lata

Dzierżawa na wniosek osoby zainteresowanej

11,44q

 

 

     2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2.  Opi s nieruchomości: w/w nieruchomości obecnie są użytkowane rolniczo.   

       3. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

       4. Wysokość  stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy.

       5. Wysokość  opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – wartość czynszu rocznego wg Zarządzenia  Nr 0050.704.2021 z dn. 18.01.2021 r., biorąc wartość żyta wg cen przyjętych do naliczania podatku rolnego.

             6. Termin wnoszenia opłat – do 1 października każdego roku.

       7. Zasady aktualizacji opłat-  do naliczenia aktualnego czynszu przyjmuje się wartość żyta wg cen przyjętych do naliczenia podatku rolnego.