OGŁOSZENIE

 

       Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.),  podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 27 kwietnia 2022 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, położone w miejscowości Moszczanka.  Opisany wyżej wykaz zostanie również opublikowany na stronie BIP tut. Urzędu (www.raszkow.bip.net.pl) w zakładce: Gmina/Ogłoszenia urzędu.

Zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Nr 0050.1105.2022z dnia 21.04.2022 r.

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

1. Z zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Raszków przeznacza się do sprzedaży n/w nieruchomości:

 

Nr działki

Powierzchnia

Obręb

Klasoużytek

Księga wieczysta

Rodzaj zbycia

Cena nieruchomości

32/1

1,0000 ha

Moszczanka

RIVa-1,0000 ha  

KW58311/2

Sprzedaż w drodze ograniczonego przetargu ustnego  (dla nabywców spełniających warunki opisane w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego)

67 100,00 zł

32/2

2,5400 ha

Moszczanka

RIVa-2,5400 ha  

KW58311/2

Sprzedaż w drodze ograniczonego przetargu ustnego  (dla nabywców spełniających warunki opisane w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego)

170 400,00 zł

33

1,0000 ha

Moszczanka

RIVb-0,1200 ha  

RIVa-0,8800 ha  

KW58311/2

Sprzedaż w drodze ograniczonego przetargu ustnego  (dla nabywców spełniających warunki opisane w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego)

68 900,00 zł

443/1

1,2462 ha

Moszczanka

RIIIb-0,2049 ha  

RIVa-0,7573 ha

RV-0,2594 ha

RVI-0,0246 ha  

KW3102/4

Sprzedaż w drodze ograniczonego przetargu ustnego  (dla nabywców spełniających warunki opisane w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego)

85 900,00 zł

443/2

1,2462 ha

Moszczanka

RIVa-0,4836 ha

RIIIb-0,7626 ha

KW3102/4

Sprzedaż w drodze ograniczonego przetargu ustnego  (dla nabywców spełniających warunki opisane w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego)

90 600,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Opis nieruchomości:

  • Działka nr 32/1 obręb Moszczanka jest zlokalizowana w otoczeniu gruntów rolnych  i lasów, w odległości około 500 m od rozproszonej zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej. Działka użytkowana rolniczo, stanowi teren równy i płaski. Działka nr 32/1 ma dostęp od strony północnej do drogi nieurządzonej, stanowiącej teren zakrzewiony i zadrzewiony. 
  • Działka nr 32/2 obręb Moszczanka jest zlokalizowana w otoczeniu gruntów rolnych  i lasów, w odległości około 500 m od rozproszonej zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej. Działka użytkowana rolniczo, stanowi teren równy i płaski. Działka nr 32/2 ma dostęp od strony północnej do drogi nieurządzonej, stanowiącej teren zakrzewiony i zadrzewiony. 
  • Działka nr 33 obręb Moszczanka jest zlokalizowana w otoczeniu gruntów rolnych  i lasów, w odległości około 500 m od rozproszonej zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej. Działka użytkowana rolniczo, stanowi teren równy i płaski. Działka nr 33 ma dostęp od strony wschodniej do drogi gruntowej, a od strony północnej do drogi nieurządzonej, stanowiącej teren zakrzewiony i zadrzewiony. 
  • Działka nr 443/1 obręb Moszczanka jest zlokalizowana w otoczeniu gruntów rolnych, w niewielkiej odległości około 300 od obiektów PSZOK. Działka użytkowana rolniczo, stanowi teren równy i płaski.  Działka ma dostęp do drogi gruntowej od strony południowej.
  • Działka nr 443/2 obręb Moszczanka jest zlokalizowana w otoczeniu gruntów rolnych, w niewielkiej odległości około 300 od obiektów PSZOK. Działka użytkowana rolniczo, stanowi teren równy i płaski. Działka ma dostęp do drogi gruntowej od strony południowej.

 

     3. Przeznaczenie w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego gm. Raszków:

  • działki nr 32/1, nr 32/2 i nr 33  przeznaczone są pod tereny rolnicze o symbolu w planie R
  • działki nr 443/1 i nr 443/2 w części przeznaczone są pod tereny rolnicze o symbolu w planie R i w części pod tereny rolnicze z zakazem lokalizacji wszelkich budynków o symbolu Rx,

 

4. Termin zagospodarowania nieruchomości  – nie dotyczy.

5. Wysokość  stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego  - nie dotyczy.

6. Wysokość  opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy  – nie dotyczy.

7. Termin wnoszenia opłat  - nie dotyczy.

8. Zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy.

 

Uwaga!  Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z  2021 roku,  poz. 1899 z późn. zm.), winien złożyć wniosek do tut. Urzędu w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.