Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2028), Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, informuje mieszkańców Gminy i Miasta Raszków o ocenie rocznej i okresowej jakości wody przeznaczonej do spożycia.