OGŁOSZENIE

 

       Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.),  podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia   30 marca 2022 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, położone w miejscowościach: Korytnica, Moszczanka oraz nieruchomości przeznaczone do zamiany położone w miejscowości  Janków Zaleśny.  Opisany wyżej wykaz zostanie również opublikowany na stronie BIP tut. Urzędu (www.raszkow.bip.net.pl) w zakładce: Gmina/Ogłoszenia urzędu.

 

 

 Zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Nr 0050.1082.2022 z dnia 25.03.2022 r.

 

 WYKAZ

 

  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany

 

1. Z zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Raszków przeznacza się do sprzedaży oraz zamiany n/w nieruchomości:

 

Nr działki

Powierzchnia

Obręb

Klasoużytek

Księga wieczysta

Rodzaj zbycia

Cena/wartość nieruchomości

277

0,4204 ha

Korytnica

RIIIb -0,4152 ha

RIVb-0,0052 ha  

KW58129/9

Sprzedaż w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 

 100 200,00 zł/netto + podatek VAT

416

0,2415 ha

Korytnica

ŁV-0,0648 ha

RV-0,1767 ha

 

KW58129/9

Sprzedaż w drodze nieograniczonego przetargu ustnego 

15 700,00 zł

371/3

0,0715 ha

Moszczanka

Br-RV-0,0715 ha

KW35665/1

Sprzedaż w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

58 130,00 zł/netto  + podatek VAT

67/3

0,3523 ha

Janków Zaleśny

RIVa-0,3523 ha

RV-0,1971 ha

KW89653/7

Zamiana nieruchomości

22 720,00 zł

68/4

0,1355 ha

Janków Zaleśny

RIVa-0,0618 ha

RV-0,0737 ha

KW34823/0

Zamiana nieruchomości

7 940,00 zł

  

2. Opis nieruchomości:

O  Działka nr 277 obręb Korytnica  jest zlokalizowana w otoczeniu terenów zabudowanych wsi, w  sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej i gruntów rolnych.   Działka jest użytkowana rolniczo i stanowi teren równy oraz płaski. Dojazd od strony północnej z drogi asfaltowej, wyposażonej w urządzenia infrastruktury technicznej w postaci sieci elektrycznej i wodociągowej.

O  Działka nr 416 obręb Korytnica jest zlokalizowana w otoczeniu gruntów rolnych, w niewielkiej odległości od rozproszonej zabudowy mieszkaniowo – zagrodowej. Działka jest użytkowana rolniczo, stanowi teren równy oraz płaski. Działka ma dostęp do drogi gruntowej od strony zachodniej.

O  Działka nr 371/3 obręb Moszczanka  jest zlokalizowana w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Niezabudowana działka o kształcie zbliżonym do kwadratu. W jej północno-zachodnim narożniku, w odległości około 0,5 m od granicy działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 15kV, która z uwagi swoją lokalizację nie stwarza ograniczeń w zagospodarowaniu działki. Nieruchomość posiada dojazd z drogi utwardzonej asfaltem, uzbrojonej w sieć elektryczną i wodociągową.

O  Działka nr 67/3 obręb Janków Zaleśny jest zlokalizowana w sąsiedztwie gruntów rolnych i rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka jest użytkowana rolniczo i stanowi teren równy oraz płaski. Nieruchomość posiada dojazd z drogi asfaltowej na niewielkim odcinku.

O  Działka nr 68/4 obręb Janków Zaleśny jest zlokalizowana w sąsiedztwie gruntów rolnych i rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka jest użytkowana rolniczo i stanowi teren równy oraz płaski. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

 

 

     3. Przeznaczenie w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego gm. Raszków:

O  dz. nr 277  przeznaczona jest częściowo pod tereny rolnicze o symbolu w planie A11-R oraz częściowo pod tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, o symbolu w planie A25-RM,

O  dz. nr 416 częściowo znajduje się w terenach rolniczych, o symbolu w planie RP i częściowo pod tereny łąk, o symbolu w planie RZ,

O  dz. nr 371/3  przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o symbolu w planie  C7-MN,

O  dz. 67/3 znajduje się w terenach rolnych, o symbolu w planie RP,

O  dz. 68/4 znajduje się w terenach rolnych, o symbolu w planie RP.

 

4. Termin zagospodarowania nieruchomości  – nie dotyczy.

5. Wysokość  stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego  - nie dotyczy.

6. Wysokość  opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy  – nie dotyczy.

7. Termin wnoszenia opłat  - nie dotyczy.

8. Zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy.

 

Uwaga!  Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z  2021 roku,  poz. 1899 z późn. zm.), winien złożyć wniosek do tut. Urzędu w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 30 marca 2022 roku na okres 21 dni.