OGŁOSZENIE

 

       Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.),  podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia   2 marca 2022 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, położone w miejscowościach: Koryta, Szczurawice i Moszczanka, gm. Raszków. Opisany wyżej wykaz zostanie również opublikowany na stronie BIP tut. Urzędu (www.raszkow.bip.net.pl) w zakładce: Gmina/Ogłoszenia urzędu.

 

 

 

Zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków  Nr 0050.1046.2022  z dnia 21.02.2022 r.

 

                     WYKAZ

      nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

 

Nr działki

Pow. w ha

Położenie

Księga wieczysta

Okres dzierżawy

Informacje o przeznaczeniu nieruchomości

Wartość czynszu rocznego

180

0,2900 ha

Koryta

KW

58308/8

2,5 roku

Dzierżawa na wniosek osoby zainteresowanej

2,32 q             

309 cz.

1,5000 ha

Moszczanka

KW 65023/8

2,5 roku

Dzierżawa na wniosek osoby zainteresowanej

22,58 q

121 cz.

0,5200 ha

Szczurawice

KW 78016/0

2,5 roku

Dzierżawa na wniosek osoby zainteresowanej

11,44 q

 1.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   1.  Z zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Raszków przeznacza się do wydzierżawienia n/w nieruchomości:

 

   

   2. Opis nieruchomości:

- dz. nr 180: N  na pow. 0,2900 ha,

-  dz. nr 309: PsV  na pow. 0,2160 ha, N na pow. 0,1080 ha, RV na pow. 1,1760 ha,

– dz. nr 121: RIVa na pow. 0,1600 ha, RIVb na pow. 0,3600 ha. 

 

Działka nr 180 stanowi staw a działki nr 309 i nr 121  stanowią  grunty rolne.

 

         3. W planie zagospodarowania przestrzennego gm. Raszków:

 - działki nr 180 znajduje się w terenach stanowiących obszary zabudowy zagrodowej i mieszkalnictwa jednorodzinnego o symbolu w planie 1.5 MR,MN oraz gruntów rolnych o symbolu w planie RP,

    - działka nr 309 znajdują się w terenach łąk o symbolu w planie RZ,

 - działki nr 121 znajduje się w terenach stanowiących obszary zabudowy zagrodowej o symbolu w planie 14,11 MR oraz gruntów rolnych o symbolu w planie RP,

 

   4. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

 

   5. Wysokość  stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy.

 

   6. Wysokość  opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – wartość czynszu rocznego wg Zarządzenia  Nr 0050.704.2021 z dnia 18 stycznia 2021, biorąc wartość żyta wg cen przyjętych do naliczania podatku rolnego.

          

    7. Termin wnoszenia opłat – do 1 października każdego roku.

 

          8. Zasady aktualizacji opłat- nie dotyczy.

 

 

                Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 2 marca 2022 roku na okres 21 dni.