Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.),  podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia  16 lutego 2022 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, położone w miejscowościach: Głogowa i Rąbczyn, gm. Raszków. Opisany wyżej wykaz zostanie również opublikowany na stronie BIP tut. Urzędu (www.raszkow.bip.net.pl) w zakładce: Gmina/Ogłoszenia urzędu.

 

 

 

 

 Zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków  Nr 0050.1037.2022  z dnia 07.02.2022 r.

 

                       WYKAZ

  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

1. Z zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Raszków przeznacza się do wydzierżawienia n/w nieruchomości

 

 

 

Nr działki

Pow. w ha

Położenie

Księga wieczysta

Okres dzierżawy

Informacje o przeznaczeniu nieruchomości

Wartość czynszu rocznego

114

0,7900 ha

Głogowa

KW

73247/3

3 lata

Dzierżawa na wniosek osoby zainteresowanej

6,32 q             

419

2,4030 ha

Rąbczyn

KW 65447/6

3lata

Dzierżawa na wniosek osoby zainteresowanej

93,83 q

420

1,8618 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    2. Opis nieruchomości:

- dz. nr 114: Ws na pow. 0,7900 ha,

-  dz. nr 419: RIVb  na pow. 0,1033 ha, RIIIb na pow. 2,1958 ha, RIVa na pow. 0,1039 ha,

– dz. nr 420: RIIIb na pow. 1,7778 ha, RIVa na pow. 0,0840 ha. 

 

    Działka nr 114 stanowi staw a działki nr 419 i nr 420  stanowią  grunty rolne.

 

          3. W planie zagospodarowania przestrzennego gm. Raszków:

 - działki nr 114 znajduje się w terenach stanowiących obszary zabudowy zagrodowej i mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz zbiornika wodnego,

    - działki nr 419 i nr 420 znajdują się w obszarach rolnych.

 

    4. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

       

    5. Wysokość  stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy.

 

    6. Wysokość  opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – wartość czynszu rocznego wg Zarządzenia  Nr 0050.704.2021 z dnia 18 stycznia 2021, biorąc wartość żyta wg cen przyjętych do naliczania podatku rolnego.

          

    7. Termin wnoszenia opłat – do 1 października każdego roku.

 

          8. Zasady aktualizacji opłat- nie dotyczy.

 

 

                Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 16 lutego 2022 roku na okres 21 dni.