OGŁOSZENIE

 

       Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.),  podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia  8 grudnia 2021 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, położone w miejscowościach: Bieganin, Grudzielec, Korytnica, Walentynów, Raszków, Ligota, Szczurawice i Radłów, gm. Raszków. Opisany wyżej wykaz zostanie również opublikowany na stronie BIP tut. Urzędu (www.raszkow.bip.net.pl) w zakładce: Gmina/Ogłoszenia urzędu.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Nr 0050.960.2021  z  dnia 02.12.2021 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

 

1. Z1. Z zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Raszków przeznacza się do wydzierżawienia n/w nieruchomości:

        

       

Nr działki

Powie-

rzchnia

Położenie

Przeznaczenie  w m.p.z.p

Księga wieczysta

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości

Okres dzierżawy

Wartość  czynszu

Podatek VAT

368/2 część

1m2

Bieganin

8.12 MR,MN,UR

KW61828

Przedłużenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą

2 lata

15,00 zł miesięcznie

23%

21   część

1m2

Grudzielec

4.4 US

KW64939

Przedłużenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą

2 lata

15,00 zł miesięcznie

23%

475  część

1m2

Korytnica

6.5 MN/MR,U

KW58228

Przedłużenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą

2 lata

15,00 zł miesięcznie

23%

68/1  część

1m2

Walentynów

12.5 U

KW64956

Przedłużenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą

2 lata

15,00 zł miesięcznie

23%

604/2 część

2m2

Raszków

42 UK,U

KW65905

Przedłużenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą

2 lata

30,00 zł miesięcznie

23%

    90    część

1m2

Ligota

3.8 MR,MN,U

KW58138

Przedłużenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą

2 lata

15,00 zł miesięcznie

23%

70/4 część

1m2

Szczurawice

14.3 MR

KW58224

Przedłużenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą

2 lata

15,00 zł miesięcznie

23%

2/2

2/3

2/4

5,02 ha

Radłów

34-R

KW99958

Przedłużenie umowy z dotychczasowym dzierżawcą

Do 30.09.2023

96,38 q rocznie

zw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

      2. Opis nieruchomości:

 - część nieruchomości położonych w Bieganinie, Grudzielcu, Korytnicy, Walentynowie, Raszkowie, Ligocie i Szczurawicach jest przeznaczona na wydzierżawienie pod kontenery na odzież używaną, z dostępem do drogi publicznej,

  - nieruchomość stanowiąca działki nr 2/2, nr 2/3 i nr 2/4 w Radłowie, stanowi grunt rolny o klasoużytku ŁIV, RIVa, RIVb i RV.

       3. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

        4 .Wysokość  stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy.

        5.  Wysokość  opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy:

           - działki pod kontenery -15, 00 zł(netto) za 1 miesiąc +VAT

               - działki nr 2/2, 2/3, 2/4 w Radłowie -wartość czynszu rocznego wynosi  96,38 q żyta, biorąc wartość żyta wg cen przyjętych do naliczania podatku rolnego.

            6.  Termin wnoszenia opłat :

    - działki pod kontenery- do 15 każdego miesiąca, lub czynsz roczny płatny z góry po   wystawieniu  faktury,

   -  działki nr 2/2, 2/3, 2/4 obręb Radłów - do 1 października każdego roku.

        7.  Zasady aktualizacji opłat-  nie dotyczy

 

 Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 8 grudnia 2021 roku na okres 21 dni.