OGŁOSZENIE

 

       Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899),  podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia  27 października 2021 r. na okres 21 dni zostaną wywieszone wykazy, obejmujące nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, położone    w miejscowościach Rąbczyn, Drogosław i Przybysławice gm. Raszków. Opisane wyżej wykazy zostaną również opublikowane na stronie BIP tut. Urzędu (www.raszkow.bip.net.pl) w zakładce: Gmina/Ogłoszenia urzędu.

 

 

 

 

Zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Nr 0050.921.2021 z dnia 21.10.2021 r.

 

 

WYKAZ

 

 

 

 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

 

 

1. Z zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Raszków przeznacza się do sprzedaży n/w działki:

 

 

Nr działki

Powierz-chnia

Obręb

Klasoużytek

Księga wieczysta

Rodzaj zbycia

Cena nieruchomości

419

2,4030 ha

Rąbczyn

RIVb-0,1033 ha

RIIIb-2,1958 ha

RIVa-0,1039 ha  

KW65447/6

Sprzedaż w drodze ograniczonego przetargu ustnego  (dla nabywców spełniających warunki ustalone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego)

 432 540,00 zł  netto

420

1,8618 ha

Rąbczyn

RIIIb-1,7778 ha

RIVa-0,0840 ha

 

KW65447/6

Sprzedaż w drodze ograniczonego przetargu ustnego  (dla nabywców spełniających warunki ustalone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego)

335 124,00 zł  netto

 

  

2. Opis nieruchomości:

Działki nr 419 i nr 420 położone są w obrębie Rąbczyn, na tyłach zabudowy mieszkaniowo- zagrodowej wsi Jelitów, w sąsiedztwie gruntów rolnych i zabudowy mieszkaniowej. Działki są użytkowane rolniczo, stanowią teren równy, płaski. Działki mają dostęp do drogi gruntowej. Części funkcjonalne działek nr 419 i 420 przeznaczone na cele produkcji, składów i magazynów nie posiadają dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej. Część funkcjonalna działki nr 419 przeznaczona na cele produkcji, składów i magazynów nie posiada dostępu do drogi, w przypadku działki nr 420 dla tej części funkcjonalnej jest dojazd z drogi gruntowej. 

 

     3. Przeznaczenie w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego gm. Raszków:

a) Działka nr 419 obręb Rąbczyn w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  w przeważającej części przeznaczona jest pod tereny rolnicze, o symbolu w planie F11-R i w części znajduje się w terenach rolniczych o symbolu w planie RP, natomiast w niewielkiej części  przeznaczona jest pod tereny produkcyjne, składów i magazynów, o symbolu w planie F1-P.

b) Działka nr 420 obręb Rąbczyn w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w przeważającej części znajduje się w terenach rolniczych, o symbolu w planie RP, natomiast niewielkiej części  przeznaczona jest pod tereny produkcyjne, składów i magazynów,  o symbolu w planie F1-P.

4. Termin zagospodarowania nieruchomości  – nie dotyczy.

5. Wysokość  stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego  - nie dotyczy.

6. Wysokość  opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy  – nie dotyczy.

7. Termin wnoszenia opłat  - nie dotyczy.

8. Zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy.

 

Uwaga!  Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z  2021 roku,  poz. 1899), winien złożyć wniosek do tut. Urzędu w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 27 października 2021 roku na okres 21 dni.

 

 

 

 

 

Zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Nr 0050.922.2021 z dnia 21.10.2021 r.

 

 

WYKAZ

 

 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

1. Z zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Raszków przeznacza się do sprzedaży n/w nieruchomości:

 

Nr działki

Powierzchnia

Obręb

Użytek

Budynek

Księga wieczysta

Rodzaj zbycia

Cena nieruchomości

80/3

0,0568 ha

Drogosław

Br-RIVa  

Pawilon handlowy

KW64538/4

Sprzedaż w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

59 700,00 zł (sprzedaż zwolniona z VAT)

 

  

    

 

 

 

 

 

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość zlokalizowana w terenach zabudowanych wsi w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo – zagrodowej i gruntów rolnych, w rozwidleniu dróg: z Raszkowa do Krotoszyna i drogi do Walentynowa. Zabudowana jest nieużytkowanym budynkiem pawilonu handlowego o pow. użytkowej 45,47 m2. Przy ścianie frontowej budynku zlokalizowany jest przysklepowy ogródek wydzielony ogrodzeniem  stalowym. Nieruchomość posiada dostęp do sieci elektrycznej i wodociągowe oraz dojazd z drogi asfaltowej. 

 

     3. Przeznaczenie w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego gm. Raszków:

Nieruchomość przeznaczona jest pod usługi podstawowe – 9.5 U.

 

4. Termin zagospodarowania nieruchomości  – nie dotyczy.

5. Wysokość  stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego  - nie dotyczy.

6. Wysokość  opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy  – nie dotyczy.

7. Termin wnoszenia opłat  - nie dotyczy.

8. Zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy.

 

Uwaga!  Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z  2021 roku,  poz. 1899), winien złożyć wniosek do tut. Urzędu w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 27 października 2021 roku na okres 21 dni.

 

 

 

 

Zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Nr 0050.920.2021 z dnia 21.10.2021 r.

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

1.      Z zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Raszków przeznacza się do sprzedaży nieruchomość położoną  w Przybysławicach, gm. Raszków, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków:

 

 

 

Nr działki

Powierzchnia

Księga wieczysta

Klasoużytek

Rodzaj zbycia

Cena nieruchomości

229/1

0,0149 ha

KZ1W/00047377/2

 

Br-RIIIb

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym

10 960,00 zł (netto)

   

 

2.  Położenie: obręb Przybysławice, gm. Raszków

 

3.      Opis nieruchomości:

 

      Działka nr 229/1 jest położona w terenach zabudowy wsi, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i obiektów aktywizacji gospodarczej. Zbywana będzie na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr działki ewidencyjnej 230 o pow. 0,8500 ha. Działka 229/1 stanowi wąski pasek gruntu w kształcie wydłużonego prostokąta, zagospodarowany łącznie z częścią zabudowaną działki nr 230. Nieruchomość stanowiąca działkę nr 229/1 posiada dostęp do drogi nieurządzonej- działki 229/2 oraz dostęp do sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej.

 

 

4. W planie zagospodarowania przestrzennego gm. Raszków:

 

    - działka nr  229/1 przeznaczona jest pod tereny drogi wewnętrznej, o symbolu w planie    E1-KD-W.

 

  5. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

 

 6. Wysokość  stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy.

 

 7. Wysokość  opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.

 

 8. Termin wnoszenia opłat - nie dotyczy.

 

 9. Zasady aktualizacji opłat- nie dotyczy.

 

 

Uwaga!  Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z  2021 roku,  poz. 1899), winien złożyć wniosek do tut. Urzędu w terminie  6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 27 października 2021 roku na okres 21 dni.