Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.),  podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 29 września 2021 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomość przeznaczoną do oddania w najem, położoną w miejscowości Korytnica gm. Raszków. Opisany wyżej wykaz zostanie również opublikowany na stronie BIP tut. Urzędu (www.raszkow.bip.net.pl) w zakładce: Gmina/Ogłoszenia urzędu.

 

>

 

 

Zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków  Nr 0050.883.2021  z dnia 22.09.2021 r.

 

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddanie w najem

 

Nr działki

Pow. w ha

Położenie

Księga wieczysta

Okres dzierżawy

Informacje o przeznaczeniu nieruchomości

Wartość czynszu

 rocznego

475 część

0,0006 ha

Korytnica

KW

58228/3

10 lata

Najem na wniosek podmiotu zainteresowanego

1080,00 zł (netto)             

  

 

 

 

 

 

 

 

1. Z zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Raszków przeznacza się do oddania w najem n/w nieruchomość:

 

 

2. Opis nieruchomości:

        Na nieruchomości stanowiącej działce nr 475 część, obręb Korytnica, znajduje się szafa ONU wraz z infrastrukturą  towarzyszącą, stanowiąca własność wnioskodawcy   

 

      3. W planie zagospodarowania przestrzennego gm. Raszków:

   Opisana w pkt 1. działka  przeznaczona jest pod zabudowę usługową- usługi publiczne  o symbolu A1-UP.

 

4. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

 

5. Wysokość  stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy.

 

6. Wysokość  opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – wartość  czynszu  rocznego  wg Zarządzenia  Nr 0050.875.2021 z dn. 08.09.2021 r.,

          

7. Termin wnoszenia opłat – do 30 dni od wystawionej faktury w marcu.

 

      8. Zasady aktualizacji opłat- nie dotyczy.

 

 

 

                Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 29 września 2021 roku na okres 21 dni.