Raszków, dnia 24 września 2021 roku

RL.6150.1.1.2021

 

OBWIESZCZENIE
o terminie polowania zbiorowego

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, działając na podstawie art. 42ab ust.2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 ze zmianami) informuje o terminie polowania zbiorowego na terenie obwodu łowieckiego nr 450, dzierżawionego przez Koło Łowieckie nr 10 „Zalesie”

 

Termin polowania:   01.10.2021 r. w godzinach od 8:00 do 16:00

Miejsce polowania zbiorowego:  obwód łowiecki nr 450

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Raszków, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej  ( raszkow.bip.net.pl )

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Raszków

/-/ z up. Piotr Rokicki
Z-ca Burmistrza