OGŁOSZENIE

 

           Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.),  podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 7 lipca 2021 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomość przeznaczoną do wydzierżawienia, położoną w Raszkowie.

 

 

 

Zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków  Nr 0050.831.2021  z dnia 29.06.2021 r.

 

 

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Nr działki

Pow. w ha

Położenie

Księga wieczysta

Okres dzierżawy

Informacje o przeznaczeniu nieruchomości

Wartość czynszu 

 rocznego

535/8 część

0,0021 ha

Raszków

KW

67706/4

3 lata

Dzierżawa na wniosek osoby zainteresowanej

126,00 zł (netto)             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Z zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Raszków przeznacza się do wydzierżawienia n/w nieruchomość:

 

 

2. Opis nieruchomości:

         Działka nr 535/8 część, obręb Raszków, w rejestrze gruntów oznaczona jest jako grunty orne:     RV  na pow.  0,0021 ha.   

 

      3. W planie zagospodarowania przestrzennego gm. Raszków:

   - działka nr 535/8 przeznaczona jest pod mieszkalnictwo jednorodzinne o symbolu 35.MN.

 

4. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

 

5. Wysokość  stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy.

 

6. Wysokość  opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – wartość  czynszu  rocznego  wg Zarządzenia  Nr 0050.704.2021 z dn. 18.01.2021 r.,

          

7. Termin wnoszenia opłat – do 31 marca każdego roku.

 

      8. Zasady aktualizacji opłat- nie dotyczy.

 

 

 

                Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 7 lipca  2021 roku na okres 21 dni.