Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.),  podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia  8 września 2021 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, położone w miejscowościach: Sulisław i Ligota. Opisany wyżej wykaz zostanie również opublikowany na stronie BIP tut. Urzędu (www.raszkow.bip.net.pl) w zakładce: Gmina/Ogłoszenia urzędu.

 

 

 

    Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Nr 0050.872.2021  z  dnia 06.09.2021 r.

 

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

         1. Z zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Raszków przeznacza się do wydzierżawienia n/w nieruchomości:

Nr działki

Pow. w ha

Położenie

Księga wieczysta

Przeznaczenie w  m.p.z.p

Okres dzierżawy

Informacje o przeznaczeniu nieruchomości

Wartość czynszu rocznego

133 część

0,7500 ha

Sulisław

KW 58145

R, MR, MN

1 rok

Przedłużenie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

16,5 q

655 część

0,0382 ha

Ligota

KW 58198

MR,MN,U

3 lata

Przedłużenie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą

0,84 q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

      2.  Opis nieruchomości:

         W/w nieruchomości w rejestrze gruntów oznaczone są jako grunty rolne i obecnie są użytkowane rolniczo.   

       3. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

       4. Wysokość  stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy.

        5. Wysokość  opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – wartość  czynszu  rocznego  wg Zarządzenia  Nr 0050.704.2021 z dn. 18.01.2021 r.,

              6. Termin wnoszenia opłat – do 1 października każdego roku.

        7. Zasady aktualizacji opłat-  do naliczenia aktualnego czynszu przyjmuje się wartość żyta wg cen przyjętych do naliczenia podatku rolnego.

 

 

                Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 8 września 2021 roku na okres 21 dni.