Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.),  podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia  2 czerwca 2021 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomość przeznaczoną do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położoną w obrębie Bieganin. Opisany wyżej wykaz zostanie również opublikowany na stronie BIP tut. Urzędu (www.raszkow.bip.net.pl) w zakładce: Gmina/Ogłoszenia urzędu.

 

 

 

                                                     Zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków  Nr 0050.808.2021  z dnia 27.05.2021 r.

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Nr działki

Pow. w ha

Położenie

Księga wieczysta

Okres dzierżawy

Informacje o przeznaczeniu nieruchomości

Wartość czynszu rocznego

372/1

0,6479 ha

Bieganin

KW

61828/3

do 30.09.2024

Dzierżawa na wniosek osoby zainteresowanej

14,22q             

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Z zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Raszków przeznacza się do wydzierżawienia n/w nieruchomość:

 

 

2. Opis nieruchomości:

         Działka nr 372/1, obręb Bieganin, w rejestrze gruntów oznaczona jest jako grunty orne:          – RIVa  na pow.  0,6418 ha i RV na pow. 0,0061 ha.   

 

      3. W planie zagospodarowania przestrzennego gm. Raszków:

   - działka nr 372/1 znajduje się w terenach stanowiących obszary rolne o symbolu RP.

 

4. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

 

5. Wysokość  stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy.

 

6. Wysokość  opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – wartość czynszu rocznego wg Zarządzenia  Nr 0050.704.2021 z dn. 18.01.2021 r., biorąc wartość żyta wg cen przyjętych do naliczania podatku rolnego.

          

7. Termin wnoszenia opłat – do 1 października każdego roku.

 

      8. Zasady aktualizacji opłat- nie dotyczy.

 

 

 

                Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 2 czerwca 2021 roku na okres 21 dni.