Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.),  podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 17 marca 2021 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położoną w obrębie Sulisław. 

 

 

Zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Nr 0050.740.2021 z dnia 08.03.2021 r.

 

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

1.      Z zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Raszków przeznacza się do sprzedaży nieruchomość położoną  w Raszkowie, gm. Raszków, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków:

 

 

Nr działki

Powierzchnia

Księga wieczysta

Klasoużytek

Rodzaj zbycia

Cena nieruchomości

26

0,0300 ha

KZ1W/00098810/2

 

PsIV

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym

6 400,00 zł (netto)

   

 

2.  Położenie: obręb Sulisław, gm. Raszków

 

3.      Opis nieruchomości:

 

      Działka nr 26 jest położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej. Przedmiotowa nieruchomość będzie zbywana na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej tj. działki nr 22 obręb Sulisław. Działka nr 26 stanowi grunt o kształcie prostokąta         o wymiarach 12,5m x 23,5m i jest zagospodarowana jako dojazd do części zabudowanej działki nr 22. Opisana wyżej nieruchomość posiada dojazd z drogi asfaltowej oraz dostęp do sieci elektrycznej i wodociągowej.

 

 

4. W planie zagospodarowania przestrzennego gm. Raszków:

 

    - działka nr  26 znajduje się w terenach zabudowy zagrodowej, mieszkalnictwa jednorodzinnego, usług podstawowych, o symbolu w planie 17 MR,MN,U.

 

 5. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

 

 6. Wysokość  stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy.

 

 7. Wysokość  opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy.

 

 8. Termin wnoszenia opłat - nie dotyczy.

 

 9. Zasady aktualizacji opłat- nie dotyczy.

 

 

Uwaga!  Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z  2020 roku,  poz. 1990 z. późn.), winien złożyć wniosek do tut. Urzędu w terminie  6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 17 marca 2021 roku na okres 21 dni.