OGŁOSZENIE

 

       Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.),  podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Raszków od dnia 30 czerwca 2021 r. na okres 21 dni zostanie wywieszony wykaz, obejmujący nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu, położone w obrębach: Bieganin, Radłów i Jaskółki. Opisany wyżej wykaz zostanie również opublikowany na stronie BIP tut. Urzędu (www.raszkow.bip.net.pl) w zakładce: Gmina/Ogłoszenia urzędu.

 

 

 

Zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków Nr 0050.830.2021 z dnia 23.06.2021 r.

 

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

1. Z zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Raszków przeznacza się do sprzedaży n/w nieruchomości:

 

Nr działki

Powierzchnia

Obręb

Klasoużytek

Księga wieczysta

Rodzaj zbycia

Cena nieruchomości

296

2,0000 ha

Bieganin

RV -1,3700 ha

RVI-0,6300 ha  

KW64769/2

Sprzedaż w drodze ograniczonego przetargu ustnego  (dla nabywców spełniających warunki ustalone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego)

 108 300,00 zł

176/1

1,6200 ha

Jaskółki

RIVa-0,4100 ha

RIVb-0,2400ha

RV-0,0300 ha

RVI-0,9400 ha

 

KW58161/5

Sprzedaż w drodze ograniczonego przetargu ustnego  (dla nabywców spełniających warunki ustalone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego)

96 200,00 zł

2/3

0,5000 ha

Radłów

RIVa-0,5000 ha

KW99958/8

Sprzedaż w drodze nieograniczonego przetargu ustnego

35 400,00 zł

  

2. Opis nieruchomości:

O  Działka nr 296 obręb Bieganin  jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów rolnych, oraz zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo – zagrodowej.  Działka posiada   w miarę regularny kształt i jest obecnie uprawiana rolniczo.

O  Działka nr 176/1 obręb Jaskółki  jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów rolnych, w dalszej odległości od rozproszonej zabudowy mieszkaniowo - zagrodowej. Działka posiada  w miarę regularny kształt  i jest obecnie uprawiana rolniczo.

O  Działka nr 2/3 obręb Radłów  jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów rolnych, oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka posiada  w miarę regularny kształt i jest obecnie uprawiana rolniczo.

 

     3. Przeznaczenie w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego gm. Raszków:

O  dz. nr 296  przeznaczona jest pod tereny rolnicze, o symbolu w planie  B_R_38,

O  dz. nr 176/1 przeznaczona jest pod tereny rolnicze, o symbolu w planie  6.R,

O  dz. nr 2/3  przeznaczona jest pod tereny rolnicze, o symbolu w planie  F34-R.

 

4. Termin zagospodarowania nieruchomości  – nie dotyczy.

5. Wysokość  stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego  - nie dotyczy.

6. Wysokość  opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy  – nie dotyczy.

7. Termin wnoszenia opłat  - nie dotyczy.

8. Zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy.

 

Uwaga!  Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z  2020 roku,  poz. 1990 z późn. zm.), winien złożyć wniosek do tut. Urzędu w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 30 czerwca 2021 roku na okres 21 dni.