Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1437), Burmistrz Gminy i Miasta Raszków, informuje mieszkańców Gminy i Miasta Raszków o ocenie okresowej jakości wody przeznaczonej do spożycia.