Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.18.2018

Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

z dnia 30 listopada 2018 roku

 

Data publikacji: 30 listopad 2018 r.                                                                                    

 

Gmina i Miasto Raszków

reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

 

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/346/2018 Rady Gminy i Miasta z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Raszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

 

O G Ł A S Z A

 

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

 

I. Rodzaj zadania -  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 

        

Lp.

 

Nazwa zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania tego samego rodzaju w 2017 roku

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania tego samego rodzaju w 2018roku

Wysokość środków publicznych

przeznaczona na realizację zadania

objętego konkursem w 2019 roku

1.

 

Powierzanie lub wspieranie zadań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szkolenia dzieci i młodzieży oraz  organizowanie imprez sportowych takich jak gry zespołowe, turnieje

 

 

150.000,- zł

 

 

200.000,- zł

 

 

200.000,- zł

 

II.  Zasady przyznawania dotacji:

 

 1. O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  działające na rzecz społeczności Gminy i Miasta Raszków, realizujące zadania statutowe z zakresu kultury fizycznej i sportu.

 

 1. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę  wykonania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

     

 1.  Oferent lub oferenci wyłonieni przez  Burmistrza Gminy i Miasta w trybie postępowania konkursowego otrzymują dotację w formie wsparcia lub powierzenia po zawarciu pisemnej umowy na realizację zadania.

 

4.      Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację (zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzoru oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy  na wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018r., poz. 2057).

 

 1. Wydatki zaplanowane w ramach oferty muszą mieć ścisły merytoryczny związek z realizowanym zadaniem. Z dotacji można sfinansować w szczególności:

-          koszty osobowe: wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami (np.: obsługa sędziowska, instruktorska),

-          zakup, najem sprzętu  – wyposażenia niezbędnego do bezpośredniej  realizacji zadania

-     koszty administracyjne do 10% otrzymanej dotacji (np.: dyplomy, papier)

-          bezpośrednie koszty realizacji zadania wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia: (opłaty wpisowe i licencyjne, ubezpieczenie, transport, paliwo do kosiarki, zakup drobnych nagród rzeczowych, pucharów, medali, najem obiektów lub urządzeń sportowych,  środki  medyczne, napoje)

        6.      Koszty, które nie mogą być finansowane z dotacji:

                   -       zakup środków trwałych,

                   -       zakupy i wydatki inwestycyjne, remonty i adaptacje pomieszczeń,

                   -       prowadzenie działalności gospodarczej,

                   -       stypendia lub nagrody finansowe dla osób fizycznych,

                   -       pozostałe nie związane bezpośrednio z realizacją zadania.

7.  W przypadku, gdy w wyniku realizowanego zadania oferent uzyska przychód, który nie był przewidziany w kalkulacji zadania, kwota dotacji zostanie proporcjonalnie zmniejszona, uwzględniając wysokość uzyskanego przychodu.

8.   W ramach zadań określonych w konkursie dopuszcza się możliwość dokonania wyboru  więcej niż  jednej oferty.

            

III. Termin realizacji zadania:  styczeń 2019 rok – listopad 2019 rok

 

IV. Warunki realizacji zadania:

-          zapewnienie wysokiego poziomu realizacji zadania,

-          kompetentne i rzetelne doradztwo i poradnictwo,

-          jak najlepsza dostępność usług,

-          zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

-          zgodnie z ustaleniami określonymi w umowie na realizacje zadania.

 

V. Wymogi formalne oferty:

Uczestnicy konkursu ofert składają oferty według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018r.  w sprawie wzoru oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy  na wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018r., poz. 2057).

 1. Termin składania ofert upływa  21 grudnia 2018 roku - 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

 2. Złożona oferta  musi być wypełniona w sposób przejrzysty i czytelny.

 3. Oferty muszą być wypełnione w języku polskim.

 4. Formularz oferty, a także druk umowy oraz sprawozdania można pobrać w Urzędzie Gminy i Miasta w Raszkowie pok. nr 2 u Małgorzaty Płóciennik, a także na stronie internetowej www.raszkow.pl.

 5. Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania; jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta, czy zgłaszanego zadania, należy to jasno zaznaczyć wpisując „nie dotyczy” lub wpisać liczbę „0” (zero) w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.

 6. Oferta musi być dostarczona  osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00) w Sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 9. lub pocztą kurierską (decyduje data stempla pocztowego).

 

               Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć pod następującym adresem:

 

Urząd Gminy i Miasta, Rynek 32, 63-440 Raszków

 

W przypadku wysyłki na kopercie należy umieścić napis:

„Konkurs na zadanie z zakresu: kultury fizycznej i sportu”

oraz nazwę i adres oferenta.

 

 1. Oferenci winni upewnić się, że oferty są kompletne (zawierają wszystkie wymagane załączniki) oraz zostały podpisane wraz z załącznikami przez osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z wpisem w KRS – jeśli podlega wpisowi.

8.       Do oferty należy dołączyć:

  1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

  2. statut (kopię, której zgodność z oryginałem została potwierdzona),

  3. w przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednego wniosku, dopuszcza się możliwość   przedłożenia jednego kompletu załączników ze wskazaniem, przy której ofercie te załączniki się znajdują.

9.  Załączane kopie dokumentów należy opatrzyć na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz  datą i  podpisem osób upoważnionych.

 

VI. Tryb i kryteria wyboru oferty:

 1. Złożone oferty sprawdzane są pod względem formalnym przez Komisję Konkursową.

 2. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną          w aktach Urzędu Gminy i Miasta Raszków i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu zlecenia realizacji zadania, ani po jego zakończeniu.

 3. Wszystkie oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Gminy        i Miasta Raszków zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.),

 4. Przy ocenie ofert dokonuje Komisja Konkursowa będzie brać pod uwagę następujące kryteria:

a) merytorycznie (zgodność z zadaniami określonymi w programie współpracy i konkursie, społeczne uzasadnienie, nowatorstwo projektu – 1-10 pkt),

b) finansowe (koszty realizacji projektu, stosunek ponoszonych nakładów do zamierzonych efektów – 1-10 pkt),

c) organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie– 1-10 pkt),

d) dotychczasową współpracę oferenta z samorządem – 1-10 pkt.

 1. Oferty spełniające wymagania formalne przekazywane są Burmistrzowi Gminy i Miasta,  który dokonuje ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert.

 2. Oferent otrzymuje pisemną informację o przyznaniu lub o odmowie przyznania dotacji. Decyzja                o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna, co oznacza, że nie przysługuje odwołanie. 

 3. Wyniki konkursu wraz z informacją o przeznaczeniu i kwotach przyznanych dotacji zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Raszków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.raszkow.pl

 4. Oferty złożone na innych drukach, nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

 5. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków pokój nr 2, tel. 62 734 49 17.

 

Burmistrz Gminy i Miasta
Jacek Bartczak