INFORMACJA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym           /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 /

informuję, iż

XXXII  sesja  Rady Gminy i Miasta Raszków,  odbędzie się

 30 grudnia  2013 r. o godz. 1330
w sali Restauracji Raszkowianka, Raszków, ul. Kaliska 26

 

Porządek   obrad:

1. Otwarcie obrad  i  sprawdzenie prawomocności  obrad.

2. Ustalenie   porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  XXXI  sesji  Rady.

4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym Burmistrza, Przewodniczącego Rady.

5. Interpelacje  radnych.

6. Podjęcie   uchwały  w  sprawie   zmian  budżetu   na  2013 rok.

7. Podjęcie uchwały  w sprawie: wykazu wydatków, które  nie wygasają  z upływem  roku  budżetowego 2013.

8. Podjęcie uchwały   w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej   Prognozy Finansowej  Gminy
i Miasta  Raszków na lata 2014-2022.

9. Uchwalenie  budżetu  na 2014 rok:                  

a)      przedstawienie   projektu   uchwały   budżetowej wraz z  uzasadnieniem,

b)      odczytanie opinii   Regionalnej Izby   Obrachunkowej   o projekcie uchwały   budżetowej

c)      odczytanie  opinii   komisji   stałych   rady,

d)       przedstawienie   stanowiska Burmistrza   do  wniosków zawartych  w opiniach  komisji  stałych,

e)       przedstawienie  ewentualnych   autopoprawek   do projektu uchwały,

f)        dyskusja  nad projektem  budżetu,

g)      głosowanie   wniesionych  propozycji -  autopoprawek    burmistrza,

h)       podjęcie  uchwały w  sprawie  budżetu  na 2014  rok.

10. Informacja   na temat  naliczonej  opłaty  z  tytułu wzrostu  wartości   nieruchomości 
w  wyniku  jej  zbycia  oraz  zgłoszonych  żądań  dotyczących  obniżenia  wartości   nieruchomości  lub  ograniczenia  korzystania  z  nieruchomości  lub  jej  części w  sposób   dotychczasowy  lub  zgodny  z   dotychczasowym  przeznaczeniem  w  związku
z   uchwaleniem  miejscowych   planów  zagospodarowania  przestrzennego obowiązujących   na terenie  Gminy i Miasta   Raszków  za  rok  2012.

11.  Odpowiedzi  na  interpelacje.          

12.  Wolne  głosy.

13 . Zamknięcie obrad.  

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta Raszków

/-/   Andrzej  Matyba