Gmina i Miasto Raszków

reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

 

na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXX/242/2013 Rady Gminy i Miasta z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Raszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.

 

O G Ł A S Z A

 

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2014 roku

 

 

I. Rodzaj zadania -  Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

        

Lp.

 

Nazwa zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania objętego konkursem w 2014 roku

Wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania tego samego rodzaju w 2013 roku

1.

Wspieranie lub powierzanie szkoleń dzieci                       i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych

 

 

 

 

 

110.000,- zł

 

 

 

 

 

90.000,- zł

2.

Wspieranie lub powierzanie masowych imprez sportowych, mających charakter gminny, umożliwiających wszystkim mieszkańcom naszej gminy aktywne uczestnictwo.

3.

Wspieranie lub powierzanie organizacji zawodów                 i imprez sportowych o zasięgu gminnym, powiatowym i krajowym organizowanych przez kluby sportowe działające na terenie gminy                   i miasta Raszków.

 

I.  Zasady przyznawania dotacji:

 1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, działające na terenie Gminy i Miasta Raszków, realizujące zadania statutowe z zakresu działalności : kultury fizycznej i sportu dla społeczności Gminy i Miasta Raszków.

 

 1. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę  wykonania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

     

 1.  Oferent lub oferenci wyłonieni przez  Burmistrza Gminy i Miasta w trybie postępowania konkursowego otrzymują dotację w formie wsparcia lub powierzenia po zawarciu pisemnej umowy na realizację zadania. Umowę wraz z załącznikami ze strony oferenta podpisują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z jej statutem (zgodnie z wpisem w KRS – jeśli podlega rejestracji).

 

4.       Warunkiem zawarcia umowy jest:

a.       złożenie zaktualizowanego harmonogramu zadania (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty), Czas realizacji zadania powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia i rozliczania zadania, jednak nie dłuższy niż wskazany w ogłoszeniu

b.       złożenie zaktualizowanego kosztorysu zadania (o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty). W przypadku przyznania mniejszego dofinansowania obowiązuje zasada zachowania procentowej  wysokości finansowego wkładu własnego oferenta w stosunku do kosztu całkowitego zadania lub utrzymanie zadeklarowanej w ofercie kwoty wkładu własnego,

c.       złożenie oświadczenia, o zgodności danych zawartych w KRS ze stanem faktycznym i prawnym istniejącym w dniu zawarcia umowy.

 Należy niezwłocznie powiadomić organ udzielający dotacji o wszelkich zmianach we władzach lub statucie organizacji powstałych po dniu złożenia ww. oświadczenia.

 

 1.  Wydatki zaplanowane w ramach oferty muszą mieć ścisły merytoryczny związek z realizowanym zadaniem. Z dotacji można sfinansować w szczególności:

-          koszty osobowe: wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami (np.: obsługa sędziowska, instruktorska),

-          zakup, najem sprzętu  – wyposażenia niezbędnego do bezpośredniej  realizacji zadania

-     koszty administracyjne do 10% otrzymanej dotacji (np.: dyplomy, papier)

-          bezpośrednie koszty realizacji zadania wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia: (opłaty wpisowe i licencyjne, ubezpieczenie, transport, paliwo do kosiarki, zakup drobnych nagród rzeczowych, pucharów, medali, najem obiektów lub urządzeń sportowych,  środki  medyczne, napoje)

 

        6.      Koszty, które nie mogą być finansowane z dotacji:

                   -       zakup środków trwałych,

                   -       zakupy i wydatki inwestycyjne, remonty i adaptacje pomieszczeń,

                   -       prowadzenie działalności gospodarczej,

                   -       stypendia lub nagrody finansowe dla osób fizycznych,

                   -       pozostałe nie związane bezpośrednio z realizacją zadania.

 

7.  W przypadku, gdy w wyniku realizowanego zadania oferent uzyska przychód, który nie był przewidziany w kalkulacji zadania, kwota dotacji zostanie proporcjonalnie zmniejszona, uwzględniając wysokość uzyskanego przychodu.

8.       Rozliczeniu będą podlegały zarówno środki z dotacji, jak i finansowy wkład własny oferenta

       określony w kosztorysie, stanowiącym załącznik do umowy.

9.   W ramach zadań określonych w konkursie dopuszcza się możliwość dokonania wyboru  więcej niż  jednej oferty.

            

II.Termin realizacji zadania:  styczeń 2014 rok – listopad 2014 rok

III. Warunki realizacji zadania:

-          zapewnienie wysokiego poziomu realizacji zadania,

-          kompetentne i rzetelne doradztwo i poradnictwo,

-          jak najlepsza dostępność usług,

-          zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

-          zgodnie z ustaleniami określonymi w umowie na realizacje zadania.

 

IV. Wymogi formalne oferty:

Uczestnicy konkursu ofert składają oferty według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.   w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy  na wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25).

 1. Termin składania ofert upływa  10 stycznia 2014 roku- 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

 2. Złożona oferta  musi być wypełniona w sposób przejrzysty i czytelny.

 3. Oferty muszą być wypełnione w języku polskim.

 4. Formularz oferty, a także druk umowy oraz sprawozdania można pobrać w Urzędzie Gminy i Miasta w Raszkowie pok. nr 2 u Małgorzaty Płóciennik, a także na stronie internetowej www.raszkow.pl.

 5. Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania; jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta, czy zgłaszanego zadania, należy to jasno zaznaczyć wpisując „nie dotyczy” lub wpisać liczbę „0” (zero) w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.

 6. Oferta musi być dostarczona  osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00) w Sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 9. lub pocztą kurierską (decyduje data stempla pocztowego).

 

               Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć pod następującym adresem:

 

Urząd Gminy i Miasta ,Rynek 32, 63-440 Raszków

 

W przypadku wysyłki na kopercie należy umieścić napis:

„Konkurs na zadanie z zakresu: kultury fizycznej sportu”

oraz nazwę i adres oferenta.

 

 1. Oferenci winni upewnić się, że oferty są kompletne (zawierają wszystkie wymagane załączniki) oraz zostały podpisane wraz z załącznikami przez osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji zgodnie z wpisem w KRS – jeśli podlega wpisowi.

 

8.       Do oferty należy dołączyć:

  1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

  2. statut (kopię, której zgodność z oryginałem została potwierdzona),

  3. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty.

  4. informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

  5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację zadania pochodzących z innych źródeł

  6. w przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednego wniosku, dopuszcza się możliwość   przedłożenia jednego kompletu załączników ze wskazaniem, przy której ofercie te załączniki się znajdują.

9.  Załączane kopie dokumentów należy opatrzyć na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz  datą i  podpisem osób upoważnionych.

 

V. Tryb i kryteria wyboru oferty:

 1. Złożone oferty sprawdzane są pod względem formalnym przez Komisję Konkursową.

 2. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostanąw aktach Urzędu Gminy i Miasta Raszków i bez względu na okoliczności nie będą zwracane wnioskodawcy ani w trakcie procesu zlecenia realizacji zadania, ani po jego zakończeniu.

 3. Wszystkie oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Raszków zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami).

 4. Merytorycznej oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa, w oparciu o następujące kryteria:

 

 

Lp.

Kryteria szczegółowe

 

Waga kryterium

 

1.

wartość merytoryczna projektu (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem) oraz proponowanej jakości wykonania zadania publicznego,

0-10 pkt

2.

koszt realizacji projektu, w tym rodzaju i celowości planowanych kosztów,

0-10 pkt

3.

wysokość wnioskowanej dotacji z budżetu JST,

0-10 pkt

4.

możliwość realizacji zadania publicznego przez Oferenta (m. in. posiadanie zasobów rzeczowych, kadrowych),

0-10 pkt

5.

doświadczenie Oferenta w realizacji zadania publicznego o podobnym charakterze i zasięgu.

0-10 pkt

 

 1. Oferty spełniające wymagania formalne przekazywane są Burmistrzowi Gminy i Miasta,  który dokonuje ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert.

 2. Oferent otrzymuje pisemną informację o przyznaniu lub o odmowie przyznania dotacji. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna, co oznacza, że nie przysługuje odwołanie. 

 3. Wyniki konkursu wraz z informacją o przeznaczeniu i kwotach przyznanych dotacji zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Raszków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.raszkow.pl

 4. Oferty złożone na innych drukach, nie spełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.

 5. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków pokój nr 2, tel. 62 734 49 17.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta

/-/ Jacek Bartczak