Zarządzenie Nr 0050.473.2013
Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

z dnia 06 maja 2013 roku

 

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły prowadzonej przez Gminę i Miasto Raszków.

 

Na podstawie art. 36a ust. 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły i publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora publicznej szkoły  prowadzonej przez Gminę i Miasto Raszków:
Szkoły Podstawowej w Jankowie Zaleśnym, Janków Zaleśny 77, 63-440 Raszków

§ 2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Raszkowie z siedzibą w Przybysławicach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.