URZĄD GMINY I MIASTA RASZKÓW

UL. RYNEK 32,

63-440 RASZKÓW

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

młodszy referent ds. księgowości i opłat lokalnych

 

 

1. Wymagania kwalifikacyjne:

a)      posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej oraz obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

b)      wykształcenie średnie

c)      staż pracy - nie wymagany

d)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

e)      osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

f)        nieposzlakowana opinia

2. Wymagania dodatkowe:

a)      posiadanie kwalifikacji dodatkowych: szkolenia, kursy

b)      posiadanie opinii, referencji

c)      dyspozycyjność, stosowanie prawa w praktyce, analityczne myślenie,

d)      obsługa komputera i urządzeń wielofunkcyjnych,

e)      doświadczenie na podobnym stanowisku

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Prowadzenie spraw z zakresu księgowości i opłat lokalnych, a w szczególności:

a)      Obsługa systemu do rozliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

b)      Zakładanie kont analitycznych płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

c)      Prowadzenie rachunkowości i księgowości dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi z wykorzystaniem systemu informatycznego.

d)      Prowadzenie postępowań związanych z opłatami pobieranymi w Gminie na podstawie Ordynacji podatkowej.

e)      Prowadzenie windykacji i egzekucji opłat.

f)        Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych opłat.

g)      Realizacja procedur postępowania windykacyjnego opłat lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (śmieciowej).

h)      Przygotowywanie projektów aktów administracyjnych dotyczących opłat lokalnych.

i)        Opracowanie informacji przewidzianych do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
Oferta konkursowa dotyczy stanowiska pracy zlokalizowanego na I piętrze, budynek nie jest wyposażony w windę ani w toalety przystosowane dla osoby niepełnosprawnej; praca wiąże się z kontaktem z interesantami, zarówno bezpośrednim jak również telefonicznym; System pracy: 1 zmianowy, stosowane materiały - papier; stosowane narzędzia/urządzenia  - komputer, kserokopiarka, fax; praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. 

 

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu maju 2013 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

6.Niezbędne dokumenty aplikacyjne:

1) dokumenty wymagane:

a)      wypełniony kwestionariusz osobowy

b)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

c)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

d)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

e)      w przypadku kandydata nie posiadającego obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej,

f)        w przypadku kandydata będącego osobą niepełnosprawną, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 ze zm.) - kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

2) dokumenty dodatkowe

a)      list motywacyjny

b)      życiorys - curriculum vitae

c)      kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających ewentualny staż pracy

d)      kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

e)      inne dokumenty, w szczególności potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe, dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy;

f)        posiadane referencje, opinie, dokumenty  posiadanie doświadczenia na podobnym stanowisku

 

Kandydaci nie posiadający obywatelstwa polskiego zobowiązani są do przedłożenia wszystkich dokumentów w języku polskim lub dokumentów w języku obcym wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

7. Termin i miejsce złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z napisem "Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości i opłat lokalnych." osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków ul. Rynek 32, sekretariat I piętro, pokój nr 9 lub pocztą na adres Urzędzie Gminy i Miasta Raszków ul. Rynek 32, 63-440 Raszków do dnia 24.06.2013 r. do godz. 16.00 (w przypadku przesłania aplikacji pocztą liczy się data stempla pocztowego)

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy i Miasta Raszków po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz.U. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. z 2008 Nr 223 poz. 1458 ze zm.)"

 

8. Dodatkowe informacje:

a) na podstawie złożonych dokumentów Komisja powołana do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta ds. księgowości i opłat lokalnych dokona analizy spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu.

b) dla osób spełniających wymagania formalne odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie. Przewodniczący komisji może podjąć decyzję o przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego przed rozmową kwalifikacyjną.

c) na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci stawiają się z dokumentem tożsamości.

d) "art. 13a .1 W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających  wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata.

2. Jeśli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6 %, pierwszeństwo w zatrudnieniu  na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w ust. 1"

d) z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół.

e) informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Raszków i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Miasta Raszków.

f) wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru będzie zawarty:

- na podstawie umowy o pracę na czas określony. Docelowo przewidywana jest umowa na czas nieokreślony.