URZĄD GMINY I MIASTA RASZKÓW

UL. RYNEK 32,

63-440 RASZKÓW

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

młodszy referent ds. świadczenia usług i odbioru odpadów komunalnych

 

 

  1. Wymagania kwalifikacyjne:

a)           posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej oraz obywatelstwa innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolite Polskiej

b)          wykształcenie średnie

c)           staż pracy – nie wymagany

d)          posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

e)           osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

f)            nieposzlakowana opinia

  1. Wymagania dodatkowe:

a)      posiadanie kwalifikacji dodatkowych: szkolenia, kursy

b)      posiadanie opinii, referencji

c)      dyspozycyjność, stosowanie prawa w praktyce, analityczne myślenie,

d)      obsługa komputera i urządzeń wielofunkcyjnych,

e)      doświadczenie na podobnym stanowisku

f)        posiadanie prawa jazdy

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

            Prowadzenie spraw z zakresu świadczenia usług i odbioru odpadów komunalnych, a w 

            szczególności:

a)      Opracowywanie projektów uchwał rady i aktów prawa miejscowego w zakresie realizowanych zadań.

b)      Przyjmowanie i rejestracja deklaracji mieszkańców gminy o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

c)      Kontrola poprawności i rzetelności składanych deklaracji opłat za odpady komunalne.

d)      Prowadzenie kampanii informacyjnej odnośnie zbiórki odpadów komunalnych.

e)      Prowadzenie kontroli u źródła poprawności funkcjonowania systemu zbiórki odpadów komunalnych.

f)       Podejmowanie działań, o których mowa w ustawie, odnośnie właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji opłat za odpady komunalne.

g)      Współpraca z Referatem Finansowo – Podatkowym w zakresie realizowanych zadań.

h)      Wdrażanie koniecznych zmian w systemie zbiórki odpadów komunalnych wymuszonych zmianami prawa oraz bieżące zapoznanie się z przepisami prawa.

i)        Opracowanie sprawozdań odnośnie zbiórki odpadów.

j)        Przygotowanie specyfikacji zamówień publicznych do przetargów odnośnie realizowanych zadań.

k)      Współpraca z firmami realizującymi odbiór odpadów komunalnych oraz innymi samorządami.

l)        Wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych we współpracy z innymi pracownikami urzędu poprawiających funkcjonowanie systemu zbiórki odpadów.

 

  1. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

Oferta konkursowa dotyczy samodzielnego stanowiska pracy zlokalizowanego na parterze, budynek nie jest wyposażony w windę ani w toalety przystosowane dla osoby niepełnosprawnej; praca wiąże się z kontaktem z interesantami, zarówno bezpośrednim jak również telefonicznym; praca wiąże się również w wyjazdami poza siedzibę Urzędu –  (m.in. kontrola u źródła funkcjonowania systemu zbiórki odpadów),

System pracy: 1 zmianowy, stosowane materiały – papier; stosowane narzędzia/urządzenia  - komputer, kserokopiarka, fax; praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. 

  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu maju 2013 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

  1. Niezbędne dokument aplikacyjne:

            1) dokumenty wymagane:

a)      wypełniony kwestionariusz osobowy

b)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

c)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

d)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

e)      w przypadku kandydata nie posiadającego obywatelstwa polskiego – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej,

f)        w przypadku kandydata będącego osobą niepełnosprawną, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458 ze zm.) – kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

                 2) dokumenty dodatkowe

a) list motywacyjny

b) życiorys – curriculum vitae

c) kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających

    ewentualny staż pracy

d)      kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

e)      inne dokumenty, w szczególności potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe, dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy;

f)        posiadane referencje, opinie, dokumenty  posiadanie doświadczenia na podobnym stanowisku

g)      kopia prawa jazdy

 

Kandydaci nie posiadający obywatelstwa polskiego zobowiązani są do przedłożenia wszystkich dokumentów w języku polskim lub dokumentów w języku obcym wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

   

7. Termin i miejsce złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta ds. świadczenia usług i odbioru odpadów komunalnych”, osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków ul. Rynek 32, sekretariat I piętro, pokój nr 9 lub pocztą na adres Urzędzie Gminy i Miasta Raszków ul. Rynek 32, 63-440 Raszków do dnia 24.06.2013 r. do godz. 16.00 (w przypadku przesłania aplikacji pocztą liczy się data stempla pocztowego)

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy i Miasta Raszków po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz.U. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. z 2008 Nr 223 poz. 1458 ze zm.)”

8. Dodatkowe informacje:

a) na podstawie złożonych dokumentów Komisja powołana do przeprowadzenia naboru na stanowisko młodszego referenta ds. świadczenia usług i odbioru odpadów komunalnych dokona analizy spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu.

b) dla osób spełniających wymagania formalne odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub listownie. Przewodniczący komisji może podjąć decyzję o przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego przed rozmową kwalifikacyjną.

c) na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci stawiają się z dokumentem tożsamości.

d) „art. 13a .1 W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających  wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi jednostki celem zatrudnienia wybranego kandydata.

2. Jeśli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6 %, pierwszeństwo w zatrudnieniu  na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w ust. 1”

d) z przeprowadzonego naboru zostanie sporządzony protokół.

e) informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Raszków i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Miasta Raszków.

f) wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru będzie zawarty:

- na podstawie umowy o pracę na czas określony. Docelowo przewidywana jest umowa na czas nieokreślony.