INFORMACJA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 ze zmianami/ 

zawiadamiam, iż

  IX   sesja  Rady Gminy i Miasta Raszków, odbędzie się

 9  listopada 2011 r. o godz. 14 00
w   sali  Miejsko – Gminnego Ośrodka  Pomocy   Społecznej

w  Przybysławicach   

 

Porządek   obrad:

1. Otwarcie obrad  i  sprawdzenie prawomocności  obrad.

2. Ustalenie   porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  VIII sesji  Rady.

4. Informacja z działalności  w okresie międzysesyjnym Burmistrza, Przewodniczącego Rady.

5. Interpelacje  radnych.

6. Podjęcie uchwał:

a.      w  sprawie  określenia   wysokości  stawek  podatku  od nieruchomości,

b.      w  sprawie  obniżenia  średniej   ceny  skupu  żyta   dla  celów podatku  rolnego  na 2012   rok,  

c.       w  sprawie:  określenia   stawek   podatku  od  środków   transportowych  na 2012  rok,

d.      w  sprawie   określenia  dziennej  stawki   opłaty   targowej  i sposobu jej poboru,

e.       w  sprawie  ustalenia wzorów   formularzy   niezbędnych  do   wymiaru  i poboru   podatku  od  nieruchomości, podatku   rolnego i podatku  leśnego,

f.        w  sprawie  zmiany   Wieloletniej  Prognozy   Finansowej   Gminy i Miasta   Raszków   na lata 2011-2021,

g.      w  sprawie  zmian  budżetu  na 2011  rok,

h.      w  sprawie: sprzedaży  nieruchomości   położonej   w  Moszczance,

i.        w  sprawie:   zmiany    uchwały   Nr VII/63/2011  Rady  Gminy i Miasta   Raszków   z  dnia  29 września   2011  r.   w  sprawie   nabycia  na rzecz   Gminy  i Miasta  Raszków   własności   nieruchomości   położonej   w   Raszkowie,

j.        w  sprawie  ustalenia   wysokości  opłaty   za wpis  do rejestru   żłobków  i  klubów   dziecięcych.

 7.  Informacja  o złożonych oświadczeniach  majątkowych za  rok 2010.   

 8.  Odpowiedzi  na  interpelacje.

 9.  Wolne  głosy.

10.  Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.            

 

Przewodniczący

            Rady Gminy i Miasta Raszków

 

         /-/    Andrzej  Matyba