Wyniki nieograniczonego przetargu ustnego na wydzierżawienie nieruchomości, położonej w Bieganinie, gm. Raszków

I N F O R M A C J A

 

1. W dniu 12 stycznia 2024  roku w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków odbył się     nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie nieruchomości, położonej w Bieganinie,   gm. Raszków, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr  367/3 część  o  powierzchni 1,4500 ha, zapisana w  księdze wieczystej  KZ1W/00061828/3 .

2. Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 3 (trzy)

    Liczba osób niedopuszczonych do przetargu  – 1 (jedna)

    Liczba osób nieobecnych – 0 (zero)

3. Cena wywoławcza: 31,90q żyta – biorąc wartość żyta wg. cen przyjętych do obliczania podatku   rolnego.
4. Cena osiągnięta w przetargu: 50 q biorąc wartość żyta j.w
5. Imię i nazwisko osoby ustalonej jako dzierżawca nieruchomości:  

Henryk Garstkowiak

Informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 24 stycznia  2024 r. na okres 7 dni.