Przewodniczący Komisji zaprasza na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Urbanistyki i Porządku Publicznego, które odbędzie się 26 czerwca 2018 r. o godz. 14:00 sali Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Raszkowie.

 1. Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy i Miasta Raszków za rok 2017.

 5. Zapoznanie się z informacją o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy i Miasta Raszków za rok 2017.

 6. Zapoznanie się z informacją o działalności Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego za rok 2017.

 7. Projekt planu remontów budynków komunalnych na 2018 rok.

 8. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Raszków za 2017 r.

 9. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za rok 2017:

  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za rok 2017,

  2. przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Raszków za rok 2017,

  3. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2017 rok,

  4. zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym,

  5. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej,

  6. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Raszków o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta za 2017 rok,

  7. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,

  8. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków za 2017 rok.

 1. Zaopiniowanie następujących projektów uchwał:

  1. w sprawie zmian budżetu na 2018 rok,

  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2018 -2028,

  3. w sprawie powołania doraźnej komidsji ds. zmiany Statutu Gminy i Miasta Raszków.

 1. Wolne głosy.

 2. Zamknięcie posiedzenia.