Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 / zapraszam na XL sesję Rady Gminy i Miasta Raszków, która odbędzie się 27 czerwca 2018 r. o godz. 14:00 w sali Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Raszkowie.

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady.

 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym Burmistrza, Przewodniczącego Rady.

 5. Interpelacje radnych.

 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za rok 2017:

  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za rok 2017,

  2. przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Raszków za rok 2017,

  3. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2017rok,

  4. zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym,

  5. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej,

  6. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Raszków o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków za rok 2017,

  7. przedstawienie opinii komisji w odniesieniu do wykonania budżetu,

  8. dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami,

  9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok,

  10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków za 2017 rok.

 1. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian budżetu na 2018 rok,

  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2018-2028,

  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach "Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych",

  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych w ramach "Powiatowo-gminnego programu współfinansowania zadań drogowych na drogach powiatowych",

  5. w sprawie powołania doraźnej komisji ds. zmiany Statutu Gminy i Miasta Raszków.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.

 2. Wolne głosy.

 3. Zamknięcie posiedzenia.