Przewodniczący Rady zaprasza na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy i Miasta Raszków, które odbędzie się 11 czerwca 2018 r. o godz. 14:00 w sali Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Raszkowie.

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Zaopiniowanie projektów uchwał:

  1. w sprawie zmian budżetu na 2018 rok,

  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2018-2028,

  3. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do 1 m3 ścieków,

  4. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/151/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 października 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie,

  5. w sprawie uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru wsi Grudzielec Nowy, Bieganin oraz części wsi Grudzielec i Moszczanka,

  6. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy i Miasta Raszków w 2018 roku,

  7. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Raszków do organu regulacyjnego.

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy i MIasta Raszków za rok 2017.

 2. Wolne głosy.

 3. Zamknięcie posiedzenia.