Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 / zapraszam na XXXIX sesję Rady Gminy i Miasta Raszków, która odbędzie się 11 czerwca 2018 r. o godz. 15:00 w sali Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Raszkowie.

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady.

 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym Burmistrza, Przewodniczącego Rady.

 5. Interpelacje radnych.

 6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian budżetu na 2018 rok,

  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2018-2028,

  3. w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do 1 m3 ścieków,

  4. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/151/2012 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 30 października 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie,

  5. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru wsi Grudzielec Nowy, Bieganin oraz części wsi Grudzielec i Moszczanka,

  6. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy i Miasta Raszków w 2018 roku,

  7. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie Gminy i Miasta Raszków do organu regulacyjnego.

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy i Miasta Raszków za rok 2017.

 2. Odpowiedzi na interpelacje.

 3. Wolne głosy.

 4. Zamknięcie posiedzenia.