Przewodniczący Rady zaprasza na wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy i Miasta Raszków, które odbędzie się 12 marca 2018 r. o godz. 14:00 w sali Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Raszkowie.

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie guorum.
 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Zaopiniowanie projektów uchwał:

  1. w sprawie zmian budżetu na 2018 rok,

  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2018-2028,

  3. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Raszków na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki,

  4. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę i Miasto Raszków,

  5. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,

  6. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Raszków,

  7. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Raszków,

  8. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Raszków w 2018 roku,

  9. w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Grudzielcu stanowiącej działki: nr 336, nr 337, nr 338, nr 339, nr 340, nr 341, nr 342, nr 362, nr 363, nr 364, nr 365, nr 366, nr 367 i nr 368,

  10. w sprawie przejęcia zadań od Powiatu Ostrowskiego z zakresu utrzymania dróg powiatowych,

  11. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu,

  12. w sprawie podziału Gminy i Miasta Raszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

  13. w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,

  14. w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2014 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady, oraz ustalenia przedmiotu działania komisji,

  15. w sprawie zmiany uchwały Nr I/5/2014 z dnia 27 listopada 2014 w sprawie wyboru Przewodniczących i Zastępców stałych Komisji Rady Gminy i Miasta Raszków.

 1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok.

 2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.

 3. Wolne głosy.

 4. Zamknięcie posiedzenia.