Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 / zapraszam na XXXIV sesję Rady Gminy i Miasta Raszków, która odbędzie się 29 listopada 2017 r. o godz. 14:30 w sali Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Raszkowie.

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady.

 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym Burmistrza, Przewodniczącego Rady.

 5. Interpelacje radnych.

 6. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie wprowadzenia programu "Raszkowska Karta Rodziny 3+" na terenie Gminy i Miasta Raszków,

  2. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy i Miasta Raszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,

  3. w sprawie zawarcia aneksu do porozumienia międzygminnego z dnia 30.04.2004 r. pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, Gminą Ostrów Wielkopolski, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Sieroszewice, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków, Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania i określenia uprawnień oraz obowiązków przy realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą”Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt” i jego prowadzenia z lokalizacją na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski,

  4. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/285/2014 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru wsi Radłów, Jelitów oraz części obszaru wsi Rąbczyn, Pogrzybów, Przybysławice, Moszczanka, Skrzebowa, Korytnica,

  5. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok,

  6. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2017-2025.

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Raszków za rok szkolny 2016/2017.

 2. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 r.

 3. Odpowiedzi na interpelacje.

 4. Wolne głosy.

 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gminy i Miasta Raszków

/-/ Andrzej Matyba