Przewodnicząca Komisji zaprasza na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej, które odbędzie się 24 listopada 2017 r. o godz. 14:30 w Zespole Szkół im. Orła Białego w Korytach.

 1. Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie quorum.
 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Zaopiniowanie następujących projektów uchwał:

  1. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2018-2028,

  2. w sprawie budżetu na 2018 rok.

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy i Miasta Raszków za rok szkolny 2016/2017.

 2. Wolne głosy.

 3. Zamknięcie posiedzenia.