Przewodniczący Komisji zaprasza na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Urbanistyki i Porządku Publicznego, które odbędzie się 23 listopada 2017 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Raszków

  1. Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie quorum.
  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  4. Zaopiniowanie następujących projektów uchwał:

    1. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2018-2028,

    2. w sprawie budżetu na 2018 rok.

  1. Wolne głosy.

  2. Zamknięcie posiedzenia.