Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 / zapraszam na XXXIII sesję Rady Gminy i Miasta Raszków, która odbędzie się 26 października 2017 r. o godz. 14:00 w sali Raszkowskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Raszkowie.

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady.
 4. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym Burmistrza, Przewodniczącego Rady.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Korytach wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Orła Białego w Korytach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Korytach wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Orła Białego w Korytach,
  2. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bieganinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bieganinie,
  3. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jankowie Zaleśnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jankowie Zaleśnym,
  4. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Ligocie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Ligocie,
  5. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Radłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Radłowie,
  6. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Arkadego Fiedlera w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie.
  7. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok,
  8. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2017-2025,
  9. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  10. w sprawie ustalenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
  11. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  12. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

    7.Odpowiedzi na interpelacje.
    8.Wolne głosy.
    9.Zamknięcie posiedzenia.