Przewodniczący Komisji zaprasza na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Urbanistyki i Porządku Publicznego, które odbędzie się 21 września 2017 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

  • Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie quorum.
  • Ustalenie porządku obrad.

  • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

  • Zapoznanie się z funkcjonowaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Moszczance.

  • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Raszków za 2016 r.

  • Funkcjonowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Raszków.

  • Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Raszków dla obszaru Miasta Raszków.

  • Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za I półrocze 2017 roku oraz wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

  • Wolne głosy.

  • Zamknięcie posiedzenia.