XXXI  Sesja Rady Gminy i Miasta Raszków

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) zwołuję nadzwyczajną XXXI sesję Rady Gminy i Miasta Raszków, która odbędzie się 30 sierpnia 2017 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Raszków

 

1. Otwarcie obrad i sprawdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXIX i XXX sesji Rady.

4. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian budżetu na 2017 rok,

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2017-2025,

c) w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych w Ligocie,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej i oświatowych jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Raszkowie z siedzibą w Przybysławicach,

f) w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostki budżetowej – Gimnazjum im. Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie.

5. Wolne głosy.

6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy i Miasta Raszków

 /-/ Andrzej Matyba