Rada Gminy i Miasta Raszków
Posiedzenie w dniu 26 czerwca 2017, godz. 14:30
Komisja Budżetu i Finansów

OR.0012.44.2017

Przewodnicząca Komisji zaprasza na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbędzie się 26 czerwca 2017 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Raszków.

 1. Otwarcie posiedzenia i sprawdzenie quorum.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 4. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta Raszków z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za rok 2016:

  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za rok 2016,

  2. przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy i Miasta Raszków za rok 2016,

  3. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2016 rok,

  4. zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym,

  5. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej,

  6. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Raszków o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta za 2016 rok,

  7. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok,

  8. zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków za 2016 rok.

 1. Zaopiniowanie następujących projektów uchwał:

  1. w sprawie zmian budżetu na 2017 rok,

  2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Raszków na lata 2017-2025,

  3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej",

  4. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

  5. w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na których zamieszkują mieszkańcy.

 1. Wolne głosy.

 2. Zamknięcie posiedzenia.